Закриване на процедура за нарушение № 2022/2104 за неизпълнение на задължения от страна на България

На 14 юли 2023 година Европейската комисия прие решение да закрие процедурата за нарушение № 2022/2104 за неизпълнение на задължения от страна на Република България, свързани с разпоредби от Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2005 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасности, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение, както и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом.

С писмо до председателя на Агенцията за ядрено регулиране г-н Цанко Бачийски Министерство на здравеопазването изрази своята благодарност за ефективното сътрудничество с АЯР, както и подчерта огромния принос на г-жа Деяна Досиева, директор на дирекция „Радиационна защита“ в подготовката на позицията на Република България, допринесла за закриване на процедура за нарушение № 2022/2104.