Повишаване на температурата на лагер на помпа за планово и аварийно разхлаждане на първи контур на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“

Наименование на събитието: Повишаване на температурата на лагер на помпа за планово и аварийно разхлаждане на първи контур

Кратко описание:
На 18.08.2020 г. блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“ работи на номинална мощност. В 09:00 часа е започнато изпълнение на регламентни изпитвания на един от трите канали на системите за безопасност (втори канал). В 09:47 часа е установено повишаване на температурата на аксиално-радиалния лагер на помпата за планово и аварийно разхлаждане на първи контур (5TQ22D01) над допустимите стойности (85ºС), поради което помпата е изключена и изпитанията са прекратени.
Съгласно изискванията на технологичния регламент за безопасна експлоатация от 10:10 до 10:55 часа са извършени изпитвания на останалите два канала на системите за безопасност и е удостоверена тяхната работоспособност. В 11:15 часа са започнати дейности по проверка и възстановяване на помпа 5TQ22D01.
Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна в радиационната обстановка
 
Оценка на събитието по скалата на ИНЕС: Под скалата/Ниво 0 Без значимост за безопасността
 
* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.