Задействане на аварийната защита на реактора на блок 5

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“

Наименование на събитието: Задействане на аварийната защита на реактора на блок 5

Кратко описание:
На 22.01.2021 г. 5-ти блок работи на номинална мощност. При извършване на дейности, свързани с обезопасяване на оборудване, предвидено за техническо обслужване (електрическа секция за ремонтно захранване на първи канал от системите за безопасност), е допуснато отпадане на ел. захранването на датчиците от канала. Отпадането на захранването на датчиците е довело до задействане на технологични защити, в резултат на което са изключили четирите главни циркулационни помпи и се е задействала аварийната защита на реактора. В 01:16 ч. блокът е изключен от електроенергийната система.
 
Не са констатирани отклонения в алгоритмите за работа на технологичните защити. Извършени са дейности по възстановяване на захранването на датчиците и проверка на състоянието на оборудването. В периода от 03:32 ч. до 03:38 ч. са включени последователно четирите главни циркулационни помпи и е започнато извеждане на реактора на минимално контролируемо ниво на мощност.
Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.
 
Оценка на събитието по скалата на ИНЕС: Под скалата/Ниво 0 Без значимост за безопасността
 
* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.