Понижаване на мощността на 6-ти блок до 50% от номиналната

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Наименование на събитието: Понижаване на мощността до 50% от номиналната

Кратко описание:
На 25.05.2021 г. 6-ти блок работи на номинална мощност. При планово превключване на маслена помпа на регулиращата система на турбопитателна помпа №2 (ТПП*-2), регулиращите клапани на приводната турбина отварят на 100%. Въпреки действията на операторите, разходът расте и при достигане на 4500 м3/h, ТПП-2 изключва по защита „висок разход“. Технологичните защити разтоварват блока до 48.9%, съгласно проектните алгоритми.
Предприети са дейности за установяване на причините за изключване на ТПП-2, в резултат на което са подменени елементи от регулиращата система на помпата. След успешна проверка на регулиращата система, в 20:30 часа ТПП-2 е включена в работа и е започнато повишаване на мощността съгласно изискванията на Технологичния регламент за безопасна експлоатация на блок 6.
Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация.
Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.
*ТПП подава вода към парогенераторите и е част от конвенционалната (неядрена) част на централата.
Оценка на събитието по скалата на ИНЕС: Под скалата/Ниво 0 Без значимост за безопасността
 
* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.