Извеждане от готовност на дизел-генератора на втори канал от системите за безопасност на блок 6

Ядрено съоръжение:

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Дата:

23.01.2023 г.

Час:

11:31

Наименование на събитието: Извеждане от готовност на дизел-генератора на втори канал от системите за безопасност на блок 6

 

Кратко описание:

По време на извършване на периодичен оглед на дизел-генератора във втори канал от системите за безопасност на блок 6 е установен пропуск на вода от помпа  (6QE23D01) на системата за охлаждане на дюзите на дизел-генератора. Съгласно изискванията на технологичния регламент в 11:31 часа на 23.01.2023 г. дизел-генератора на втори канал е изведен от готовност за не повече от 72 часа, след като е потвърдена работоспособността на останалите два канала  на системите за безопасност. След отстраняване на пропуска и провеждане на изпитвания, дизел-генератора ще бъде въведен в режим на готовност.

Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността

Изключване на генератора на блок 6 от електроенергийната система

Ядрено съоръжение:

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Дата:

29.10.2022 г.

Час:

20:56

Наименование на събитието: Изключване на генератора на блок 6 от електроенергийната система

 

Кратко описание:

На 29.10.2022 г. в 12:52 ч. блок 6 е включен в електроенергийната система (ЕЕС) след извършен планов годишен ремонт. В 15:30 ч. е установено намаляване на налягането на водорода в системата за охлаждане на електрическия генератор в конвенционалната, неядрена част на блока. Предприети са действия за установяване на причините за понижаване на налягането. В 18:40 ч. при достигната електрическа мощност 470 MW е взето решение за изключване на генератора от ЕЕС поради пропуск на водород от охлаждащата система на генератора. В 20:56 ч. реакторната инсталация е разтоварена съгласно изискванията на технологичният регламент и генераторът е изключен. Извършват са действия за локализиране и отстраняване на пропуска.

Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността

Попадане на страничен предмет в ограничителя на зоната на реактора на блок 6

Ядрено съоръжение:

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Дата:

14.10.2022 г.

Час:

18:30

Наименование на събитието: Попадане на страничен предмет в ограничителя на зоната на реактора на блок 6

Кратко описание:

На 14.10.2022 г. блок шест е в планов годишен ремонт (ПГР). Всички горивни касети са извън активната зона и се намират в басейна за отлежаване на горивото (БОК). В 18:30 часа по време на извършване на щатен оглед на шахтата на реактора с контролна подводница снабдена с видеокамера е констатирано наличие на страничен предмет. Предметът е открит върху горната част на ограничителя на зоната на реактора (выгородка), извън зоната на циркулация на топлоносителя. Предметът е изваден и прибран за съхранение. Предприети са действия за установяване на причините за попадането на страничния предмет в реактора.

Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.     

 

Оценка на събитието по скалата ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността

           

 

Задействане на аварийната защита на реактора на блок 5

Ядрено съоръжение:

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“

Дата:

22.06.2022 г.

Час:

06:05

Наименование на събитието: Задействане на аварийната защита на реактора на блок 5

Кратко описание:

На 22.06.2022 г. блок 5 работи на номинална мощност. В 06:05 часа се задейства аварийна защита на реактора. Задействането на защитата е вследствие на загуба на електрическо захранване на секциите, обезпечаващи работата на органите за регулиране от системата за управление и защита (ОР СУЗ). Загубата на захранване на секциите е поради задействане на електрическа защита от повишено напрежение. Повишаването на напрежението се дължи на неизправност във възбудителната система на генератора на блока. Неизправността е довела до нарастване на напрежението на секции нормална експлоатация 6 kV, от които се захранват и секциите обезпечаващи, работата на органите за регулиране.

Реакторът е приведен в подкритично състояние. Не са установени отклонения в работата на  технологичните системи и алгоритмите на проектните защити. Предприети са действия за установяване на причината за възникване на неизправността във възбудителната система на генератора.

Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.

 

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността

Непланово задействане на втори канал от системите за безопасност на блок 5

Ядрено съоръжение:

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“

Дата:

10.05.2022 г.

Час:

16:25

Наименование на събитието: Непланово задействане на втори канал от системите за безопасност на блок 5

Кратко описание:

На 10.05.2022 г. блок 5 е в планов годишен ремонт. Ядреното гориво е извадено от реактора и се намира в басейна за отлежаване. Първи канал на системите за безопасност е изведен от режим на готовност за ремонт, втори и трети канал са в резерв, съгласно изискванията на технологичния регламент за безопасна експлоатация на блока.

В 16:25 ч. при превключване захранването на секция за нормална експлоатация 6kV, същата остава без напрежение. В следствие на което втори канал от системите за безопасност преминава на захранване от дизел-генератор, съгласно проектните алгоритми. В 16:57 ч. е възстановено захранването на канала от секция за нормална експлоатация 6kV.

Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността

Задействане на аварийната защита на реактора на блок 6

Ядрено съоръжение:

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Дата:

30.10.2021 г.

Час:

07:42

Наименование на събитието: Задействане на аварийната защита на реактора на блок 6

Кратко описание:

На 30.10.2021 г. в 07:42 ч. по време на изпълнение на програма за извеждане на реактора в критично състояние, след планов годишен ремонт и презареждане, при под критично състояние на реактора сработва аварийна защита. Задействането на аварийната защита е поради формиран недостоверен сигнал за понижаване на разликата в налягането между входа и изхода на една от четирите главни циркулационни помпи. Предприети са действия за установяване на причината за формиране на недостоверния сигнал. В 09:10 ч. е установен пропуск от вентилен блок на един от трите датчици за налягане, участващи в защитата на реактора. В следствие на пропуска са сработили и останалите два датчика в резултат, на което е задействана аварийната защита.

След възстановяване на  работоспособното състояние на вентилния блок на датчика, в 14:10 ч. е продължено изпълнението на програмата за извеждане на реактора в критично състояние.

Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността

           

 

Понижаване на мощността на 5-ти блок до 45% от номиналната

Ядрено съоръжение:

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“

Дата:

11.09.2021 г.

Час:

04:55

Наименование на събитието: Понижаване на мощността на 5-ти блок до 45% от номиналната

Кратко описание:

На 11.06.2021 г. 5-ти блок работи на номинална мощност. В 04:55 ч. изключва една от двете тyрбопитателни помпи (ТПП-2). Установено е, че причина за изключването е механична неизправност на регулиращия клапан на помпата. Мощността на реакторната инсталация е намалена до 45 % от номиналната в съответствие с проектните алгоритми на технологичните защити. Предприети са дейности за установяване и отстраняване на причината за изключване на ТПП-2. Работоспособността на клапана е възстановена и в 08:25 ч. ТПП-2 e включена в работа след извършване на успешни изпитвания. Започнато е повишаване на мощността съгласно изискванията на Технологичния регламент за безопасна експлоатация на блока.

Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността

Понижаване на мощността на 6-ти блок до 50% от номиналната

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Наименование на събитието: Понижаване на мощността до 50% от номиналната

Кратко описание:
На 25.05.2021 г. 6-ти блок работи на номинална мощност. При планово превключване на маслена помпа на регулиращата система на турбопитателна помпа №2 (ТПП*-2), регулиращите клапани на приводната турбина отварят на 100%. Въпреки действията на операторите, разходът расте и при достигане на 4500 м3/h, ТПП-2 изключва по защита „висок разход“. Технологичните защити разтоварват блока до 48.9%, съгласно проектните алгоритми.
Предприети са дейности за установяване на причините за изключване на ТПП-2, в резултат на което са подменени елементи от регулиращата система на помпата. След успешна проверка на регулиращата система, в 20:30 часа ТПП-2 е включена в работа и е започнато повишаване на мощността съгласно изискванията на Технологичния регламент за безопасна експлоатация на блок 6.
Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация.
Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.
*ТПП подава вода към парогенераторите и е част от конвенционалната (неядрена) част на централата.
Оценка на събитието по скалата на ИНЕС: Под скалата/Ниво 0 Без значимост за безопасността
 
* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

 

 

 

Задействане на аварийната защита на реактора на блок 5

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“

Наименование на събитието: Задействане на аварийната защита на реактора на блок 5

Кратко описание:
На 22.01.2021 г. 5-ти блок работи на номинална мощност. При извършване на дейности, свързани с обезопасяване на оборудване, предвидено за техническо обслужване (електрическа секция за ремонтно захранване на първи канал от системите за безопасност), е допуснато отпадане на ел. захранването на датчиците от канала. Отпадането на захранването на датчиците е довело до задействане на технологични защити, в резултат на което са изключили четирите главни циркулационни помпи и се е задействала аварийната защита на реактора. В 01:16 ч. блокът е изключен от електроенергийната система.
 
Не са констатирани отклонения в алгоритмите за работа на технологичните защити. Извършени са дейности по възстановяване на захранването на датчиците и проверка на състоянието на оборудването. В периода от 03:32 ч. до 03:38 ч. са включени последователно четирите главни циркулационни помпи и е започнато извеждане на реактора на минимално контролируемо ниво на мощност.
Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.
 
Оценка на събитието по скалата на ИНЕС: Под скалата/Ниво 0 Без значимост за безопасността
 
* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

Повишаване на температурата на лагер на помпа за планово и аварийно разхлаждане на първи контур на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“

Наименование на събитието: Повишаване на температурата на лагер на помпа за планово и аварийно разхлаждане на първи контур

Кратко описание:
На 18.08.2020 г. блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“ работи на номинална мощност. В 09:00 часа е започнато изпълнение на регламентни изпитвания на един от трите канали на системите за безопасност (втори канал). В 09:47 часа е установено повишаване на температурата на аксиално-радиалния лагер на помпата за планово и аварийно разхлаждане на първи контур (5TQ22D01) над допустимите стойности (85ºС), поради което помпата е изключена и изпитанията са прекратени.
Съгласно изискванията на технологичния регламент за безопасна експлоатация от 10:10 до 10:55 часа са извършени изпитвания на останалите два канала на системите за безопасност и е удостоверена тяхната работоспособност. В 11:15 часа са започнати дейности по проверка и възстановяване на помпа 5TQ22D01.
Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна в радиационната обстановка
 
Оценка на събитието по скалата на ИНЕС: Под скалата/Ниво 0 Без значимост за безопасността
 
* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.