1. Начало
  2. /
  3. Открит радиоактивно-замърсен предмет във...

Открит радиоактивно-замърсен предмет във вагон със скрап на входа на „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник

20210530-stomana

Обект с ИЙЛ или място на събитието: Открит радиоактивно-замърсен предмет във вагон със скрап на входа на „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник

Кратко описание:
На 30.05.2021 г. системата за входящ радиационен контрол на „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник е отчела повишено ниво на радиоактивно излъчване във вагон, натоварен с метален скрап. Вагонът е отделен и обезопасен в зоната за радиационен контрол на предприятието.
Контактните измервания на вагона са отчели максимална стойност на мощността на дозата 0,45 µSv/h, при естествен радиационен фон в района около 0,11 µSv/h.
След частично разтоварване на вагона е открит контролен прибор – разходомер, с цилиндрична форма и приблизителни размери: диаметър 20 cm, височина 8 cm и маса 0,8 kg. Измерванията, извършени от служител на „Стомана Индъстри“ АД, са отчели следните максимални стойности на мощността на дозата: 11,8 µSv/h контактно на повърхността на детайла и 2,1 µSv/h на 10 cm от повърхността. Идентификацията е показала наличие на радионуклида радий-226.
Намереният предмет е обезопасен и прибран за временно съхранение в зоната за радиационен контрол на предприятието, до предаването му в СП „ПХРАО-Нови хан“.
 
Оценка на събитието по скалата на ИНЕС*: Под скалата/Ниво 0 Без значимост за безопасността 0
 
* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.