Открит радиоактивно-замърсен предмет във вагон със скрап на входа на „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник

Обект с ИЙЛ или място на събитието: „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник

Кратко описание:
На 07.06.2021 г. системата за входящ радиационен контрол на „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник е отчела повишено ниво на радиоактивно излъчване във вагон, натоварен с метален скрап. Вагонът е отделен и обезопасен в зоната за радиационен контрол на предприятието.
Контактните измервания на вагона са отчели максимална стойност на мощността на дозата 0,43 µSv/h, при естествен радиационен фон в района около 0,11 µSv/h.
 
След частично разтоварване на вагона е открит детайл от измерителен прибор, с цилиндрична форма и приблизителни размери: диаметър 15 mm, височина 40 mm и маса 20 g. Измерванията, извършени от служител на „Стомана Индъстри“ АД, са отчели следните максимални стойности на мощността на дозата: 11,3 µSv/h контактно на повърхността на детайла и 1,8 µSv/h на 10 cm от повърхността. Идентификацията е показала наличие на радионуклида радий-226.
Намереният предмет е обезопасен и прибран за временно съхранение в зоната за радиационен контрол на предприятието, до предаването му в СП „ПХРАО-Нови хан“.
 
 
Оценка на събитието по скалата на ИНЕС*: Под скалата/Ниво 0Без значимост за безопасността 0
 
* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.