АЯР участва в седмата среща за преглед на страните по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци

От 27 юни до 8 юли 2022 г. във Виена се провежда седмата среща за преглед на страните по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и безопасност при управление на радиоактивни отпадъци (Единната конвенция). На срещата се разглеждат националните доклади по изпълнение на изискванията на Конвенцията от ратифициралите я държави. Българската делегация за Прегледа се ръководи от г-н Цанко Бачийски, председател на Агенцията за ядрено регулиране, и включва представители на Агенцията за ядрено регулиране, Министерството на външните работи, Министерството на енергетиката, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“.

На 30 юни г-н Бачийски представи успешно националния доклад на Република България по Единната конвенция. Презентацията включваше актуалното състояние, постиженията и предизвикателствата пред безопасното управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци в България. По време на проведената след презентацията дискусия членовете на българската делегация отговориха на над 20 въпроса, поставени от представители на Австрия, Великобритания, Гана, Индонезия, Канада, Латвия, Обединени арабски емирства, Оман, Полша, САЩ, Финландия и Франция.

В заключенията по прегледа бяха откроени някои добри практики на нашата страна като приемането на Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022 – 2032 г., въвеждането в експлоатация на съоръжението за плазмено изгаряне на радиоактивни отпадъци на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ и др. Бяха отбелязани и някои предизвикателства, свързани с бъдещата реализация на проекта за дълбоко геоложко погребване на радиоактивни отпадъци.