Министерският съвет прие Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022-2032 г.

С Решение на Министерския съвет от 15.06.2022 е приета „Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022-2032 г.

Основната цел на Стратегията е да бъде изградена устойчива система за подготовка, усъвършенстване и развитие на специалистите, необходими за ефективната работа на ядрения сектор, да се преодолее несъответствието между потребностите и наличието на кадри. Важната задача е да се създадат условия за разширен прием на млади хора в средното и висшето образование, за обучението им в сферата на инженерните, техническите и фундаменталните науки, за стимулиране на тяхната професионална реализация.

Стратегията обхваща всички етапи на функциониране на ядрените технологии – на строителство, експлоатация, извеждане от експлоатация, съхранение на отработеното ядрено гориво.

Очертана е ролята на заинтересованите страни – държавните институции, в това число образователната система и икономическите субекти.