Извънредна сесия на Генералната конференция на МААЕ

На 27 януари 2023 година във Виена се проведе Извънредна сесия на Генералната конференция (ГК) на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).     

Основната тема на Извънредната сесия бе дискусия и приемане на индексацията на редовния бюджет на организацията за 2023 г. във връзка с публикувания доклад на Европейската централна банка за инфлацията през 2022 г.

66-ата сесия на ГК през м.септември 2022 г. взе решене за увеличение на редовния бюджет на МААЕ за 2023 г. с 1,7 %. Впоследствие Секретариатът на МААЕ поиска ново увеличение на бюджета с 11,6%, което не бе прието от повечето държави-членки на МААЕ.

В последвалите няколко месечни консултации в рамките на Съвета на управляващите (СУ) на МААЕ бе постигната договореност за увеличение на бюджета с 4,9%, от които 4,1% от вноски на държавите-членки и 0,8% от допълнителни приходи. Важна роля в постигането на консенсус имаше и България като член на СУ за периода 2022-2024 г.

Като компромис в хода на консултациите бе прието и предложението на Групата Г-77+Китай за увеличение и на Фонд Техническо сътрудничество за 2023 г. с 4,9%, от които 1,2% от доброволни вноски на държавите-членки и 3,7% от лихви по депозити. Бе постигнато съгласие и по предложението на Китай за намаляване на приетия таван за разходи за персонал на МААЕ в бюджета от 75% на 74%, като намалението от 1% да бъде използвано за техническо сътрудничество и други дейности. Договорено бе и разходите за персонал на МААЕ да бъде обект и на допълнителен анализ в рамките на Работната група по Редовния бюджет и Фонд Техническо сътрудничество за изготвяне на бюджетните цели за периода 2024-2025 г.

Индексацията на редовния бюджет на МААЕ за 2023 г. бе приета с консенсус от делегатите на Извънредната сесия, което представлява разумен компромис, който ще обезпечи нормалното функциониране на МААЕ.