Изявление на WENRA относно значението на ядрената безопасност в контекста на настоящата енергийна криза

На 9 ноември 2022 г. Асоциацията на западноевропейските органи за ядрено регулиране (WENRA) направи изявление относно значението на ядрената безопасност в контекста на настоящата енергийна криза. Превод на изявлението е направен в текста по-долу.

„С възникващата енергийна криза и нарастващата загриженост в Европа относно възможността за постигане на краткосрочен, средносрочен и дългосрочен баланс между производството и потреблението на електроенергия и необходимостта от справяне с предизвикателствата, свързани с изменението на климата, WENRA отчита увеличеното желание в някои страни, ядрените електроцентрали да допринесат за енергийния микс чрез преразглеждане на съществуващи дати за закриване, удължаване на живота на съществуващи атомни централи или чрез крупни програми за изграждане на нови мощности.

WENRA също така отбелязва, че войната в Украйна е засилила необходимостта някои страни да преразгледат енергийната си независимост от нова гледна точка.

Този сценарий има потенциал да окаже излишен натиск и тежест върху заинтересованите страни в ядрената сфера, включително върху ядрените регулатори. За да се избегне това:

  1. WENRA препоръчва решенията за енергийната политика да се вземат своевременно и да останат стабилни в дългосрочен план. Отсъствието на предвидимост и липсата на стабилност са вредни за ядрената безопасност.
  2. Правителствата и другите заинтересовани страни трябва да отчитат, че лицензиантите носят основната отговорност за безопасността. От лицензиантите се очаква да докажат безопасността на своите дейности и да представят тези доказателства във времева рамка, която да позволява подходящо време за адекватен регулаторен преглед.
  3. Постоянната независимост на вземането на регулаторни решения е от съществено значение. Членовете на WENRA се ангажират да работят ефективно и ефикасно, за да вземат регулаторни решения своевременно.“

Изявлението е публикувано на адрес: https://www.wenra.eu/node/211