Председателят на АЯР Цанко Бачийски участва в заседанията на Комитета по техническо сътрудничество и Съвета на управляващите на МААЕ

В периода 14-18 ноември, председателят на АЯР Цанко Бачийски, като заместник на гуверньора за България в Съвета на управляващите (СУ) на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) – посланик Емилия Кралева, участва в редовните заседания на Комитета по техническо сътрудничество (КТС) и СУ на МААЕ. Те се проведоха в седалището на Агенцията във Виена, Австрия. България е член на СУ на МААЕ за период 2022-2024 година.

Сред основните теми в дискусиите на СУ бяха предложението на Секретариата на МААЕ за актуализация на бюджета на Агенцията за 2023 г. и Програмата за техническо сътрудничество на МААЕ за 2023 г., която бе обсъдена и одобрена на заседанието на КТС.

Програмата за техническо сътрудничество на МААЕ е основният механизъм за трансфер на ядрени технологии и знания за мирно използване на ядрената енергия. Сътрудничеството обхваща различни сфери на приложение на ядрените технологии – ядрена безопасност и сигурност, ядрена енергетика, здравеопазване, селско стопанство, околна среда, управление на ядрените знания. В рамките на настоящата Програма, България изпълнява 7 проекта в областта на запазване на ядрените знания, радиационната защита и селското стопанство и участва в регионални и междурегионални проекти.

В изказването си пред СУ председателят на АЯР потвърди подкрепата на България за изпълнение на представената Програма и отбеляза своевременното изпълнение на задълженията на България към Фонд „Техническо сътрудничество“ и приноса към междурегионалния проект ZODIAK – насочен към развитие на мрежа от ветеринарно-медицински лаборатории за откриване и изучаване на патогени, които се предават от животни на хора. Подчерта важността на сътрудничеството в областта на управление на ядрените знания, което е приоритет за страната в контекста на приетата от България Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрения сектор (2022 – 2032 г.) и призова за ангажиране на достатъчно средства за ефективно изпълнение на проектите по тази тема.

Съветът на управляващите на МААЕ прие Програмата за техническо сътрудничество на МААЕ за 2023 г. и разгледа предложението за актуализация на бюджета на Агенцията за 2023 г. Разговорите по бюджета на МААЕ за 2023 г. ще продължат в рамките на тази година.

Съгласно приетия дневен ред, на заседанието на СУ се разгледаха и теми, свързани със Съвместния всеобхватен план за действие и прилагането на гаранциите за неразпространение в Иран, ядрената програма на Корейската народна демократична република, отражението на войната в Украйна върху състоянието на ядрената безопасност,  сигурност и прилагане на гаранциите и др.

СУ на МААЕ прие резолюция, с която приканва Иран да спази споразумението си с МААЕ за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие и резолюция, с която приканва Руската федерация да се оттегли от Запорожката ядрена централа, за да се възстанови регулаторния контрол от страна на Украинския ядрен регулатор, както и провеждането на инспекциите на МААЕ по прилагане на гаранциите за неразпространение.