Министерският съвет прие тригодишен план за изпълнение на Националната стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера

С решение на Министерския съвет беше приет тригодишен план за изпълнение на Националната стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022 – 2032 г.

В плана за изпълнение конкретно и детайлно са посочени планираните мерки за реализиране на дейностите по осъществането на Стратегията. Посочени са още индикаторите, чрез които ще се отчитат предприетите мерки, както и конкретните резултати, които се очаква да бъдат постигнати.

Приемането на плана за изпълнение дава възможност на заинтересованите страни в лицето на държавните институции, образователната система и индустрията да работят съвместно и координирано за постигане целите на документа.

Националната стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022 – 2032 г. беше подготвена от междуведомствена работна група, включваща представители на организации и институции, свързани с подготовката и реализацията на кадрите в ядрения сектор. Основната цел е да се изгради устойчива система за подготовка, усъвършенстване и развитие на специалистите, необходими за ефективната работа на ядрения сектор в България.

Пълният текст на тригодишния план може да намерите тук.