Подновяване на лицензия за извеждане от експлоатация на блок 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй“

В края на месец ноември в Агенцията за ядрено регулиране постъпи заявление от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) за подновяване на лицензията за извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД. В тази връзка в агенцията е стартиран процес по извършване на регулаторен преглед и оценка на представените със заявлението документи. Обобщена информация за съоръжението е достъпна тук.