Представител на АЯР участва в дискусиите за предизвикателствата пред вноса и износа на радиоактивни източници

Вносът и износът на радиоактивни източници в световен мащаб нараства в последно време, поради тяхното широко приложение предимно в областта на лъчелечението и нуклеарната медицина и в индустрията.

В началото на тази година Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) за пръв път след публикуването през 2004 г.  на Кодекса за безопасност и сигурност на радиоактивните източници организира среща на отговорните лица (така наречените “контактни точки”) в страните-членки на МААЕ, чиято функция е да осъществяват комуникация, координация и взаимодействие при внос и износ на радиоактивни източници. В срещата участваха 103-ма представители на 76 държави.

Представителят на Агенцията за ядрено регулиране Деяна Досиева, директор на Дирекция “Радиационна защита” (“контактна точка” за България), в своето изказване по време на срещата  подчерта, че “ролята на точката за контакт е важна за комуникацията, координацията и оперативното взаимодействие с всички заинтересовани страни, които носят отговорност за безопасността и сигурността на радиоактивните източници, включително регулаторни органи, митнически служби, доставчици, превозвачи и лицензианти”. Г-жа Досиева сподели своя опит като “контактна точка” през последните пет години, както и някои проблеми и предизвикателства, свързани с вноса и износа на радиоактивни източници в страната.

След приключване на срещата МААЕ публикува на своята интернет-страница резюме за това събитие, включително за прилагането на Кодекса за безопасност и сигурност на радиоактивните източници и Ръководството за внос и износ на радиоактивни източници: https://www.iaea.org/newscenter/news/import-and-export-of-radioactive-sources-iaea-safety-and-security-guidance.