Публично обсъждане на Техническата спецификация за провеждане на тематичната партньорска проверка по управление на стареенето през 2017 г.

ДИРЕКТИВА 2014/87/ЕВРАТОМ НА СЪВЕТА от 8 юли 2014 година за изменение на Директива 2009/71/Евратом за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации, въвежда европейска система от тематични партньорски проверки на всеки 6 години, насочени към постоянно повишаване на ядрената безопасност. Първата партньорска проверка се предвижда за започне през 2017 г. на тема „Управление на стареенето на ядрените централи“. Първият етап от партньорската проверка е подготовка на Национален доклад за оценка от всички страни участнички. За повишаване ефективността от партньорския преглед, Асоциацията на европейските органи по ядрено регулиране WENRA разработи Техническата спецификация, с която се определя структурата и съдържанието на Националните доклади. Техническата спецификация е публикувана за обществено обсъждане и коментари до 30 ноември 2016 г. на интернет страницата на WENRA.