Участие на заинтересованите страни в Тематичната партньорска проверка „Пожарна безопасност“, организирана от ENSREG

В съответствие с Директива 2014/87/Евратом  за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации, ENSREG (Групата на европейските регулатори по ядрена безопасност), с участието на WENRA (Асоциацията на западноевропейските органи за ядрено регулиране) и в сътрудничество с Европейската комисия организира на всеки 6 години тематични партньорски проверки (TPRs) по различни теми, касаещи ядрената безопасност.

Първата TPR, организирана през 2017-2023 г., бе насочена към „управлението на стареенето“. Втората TPR, която в момента е в ход, засяга темата за „пожарната безопасност“.

Съгласно изискванията на ENSREG всяка държава изготвя свой национален доклад за пожарната безопасност на ядрените си съоръжения. Националните доклади и по-обстойна информация за TPR са публикувани на уебсайта на ENSREG:

https://www.ensreg.eu/country-specific-reports-tpr-2

https://www.ensreg.eu/tpr-2-public-engagement

В рамките на Плана за въвличане на заинтересованите страни към тематичната проверка, заинтересованите страни могат да изпратят своите коментари или въпроси по националните доклади на онлайн платформата:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/0e9045a4-fe58-671f-9a9a-e26abc18395d.

Срокът за изпращане на коментари или въпроси е 9 февруари 2024 г.