Задействане на аварийната защита на реактора на блок 5

Ядрено съоръжение:

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“

Дата:

22.06.2022 г.

Час:

06:05

Наименование на събитието: Задействане на аварийната защита на реактора на блок 5

Кратко описание:

На 22.06.2022 г. блок 5 работи на номинална мощност. В 06:05 часа се задейства аварийна защита на реактора. Задействането на защитата е вследствие на загуба на електрическо захранване на секциите, обезпечаващи работата на органите за регулиране от системата за управление и защита (ОР СУЗ). Загубата на захранване на секциите е поради задействане на електрическа защита от повишено напрежение. Повишаването на напрежението се дължи на неизправност във възбудителната система на генератора на блока. Неизправността е довела до нарастване на напрежението на секции нормална експлоатация 6 kV, от които се захранват и секциите обезпечаващи, работата на органите за регулиране.

Реакторът е приведен в подкритично състояние. Не са установени отклонения в работата на  технологичните системи и алгоритмите на проектните защити. Предприети са действия за установяване на причината за възникване на неизправността във възбудителната система на генератора.

Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.

 

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността