Неправилно опаковане при превоз на гама-дефектоскоп

Обект с ИЙЛ или място на събитието:

КПП за транспортни средства

Дата:

13.10.2022 г.

Час:

от 15.45 до 16.00 часа

Кратко описание:

При извършване на превоз на гама-дефектоскоп с радиоактивен източник иридий-192 е констатирано кратковременно сработване на арка за дозиметричен контрол, монтирана на КПП за достъп към площадката на АЕЦ “Козлодуй”.  Причина за сработването на арката е

неправилно опаковане при превоз на гама-дефектоскопа: незатворен капак на допълнителния лъчезащитен контейнер, използван при превоз на гама-дефектоскопа. Капакът на допълнителния лъчезащитен контейнер е бил оставен незатворен за около 10 минути.

Няма радиационни последствия за професионално облъчваните лица и лица от населението. 

Оценка на нивото на събитието по скалата ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността