Актуализирани фoрми-образци на заявления за дейности с източници на йонизиращи лъчения

Актуализираните форми-образци (19 на брой) на заявления за издаване, изменение, подновяване или прекратяване на индивидуални административни актове по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (лицензии, разрешения или удостоверения за регистрация) за дейности с източници на йонизиращи лъчения са публикувани на електронен адрес: https://bnra.bg/bg/iztochnitsi-na-jonizirashhi-lacheniya/zayavlenie/

Актуализираните форми-образци (4 на брой) на уведомления за дейности по член 56, алинея 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия са публикувани на електронен адрес: https://bnra.bg/bg/iztochnitsi-na-jonizirashhi-lacheniya/uvedomleniya-za-dejnosti-po-chl-56-al-2-ot-zbiyae/