Стартира лицензионният процес на новото ядрено гориво за блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“

Днес, 20 юли 2023 г., в Агенцията за ядрено регулиране постъпи заявление с искане за издаване на разрешение за използване на нов тип ядрено гориво RWFA, произведено от Уестингхаус, в блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“. Заявлението, подадено от АЕЦ, е за извършване на промени по чл. 15, ал.4, т.5 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) и към него са приложени над 80 документа с обем повече от 8400 страници, предимно техническа документация и анализи на безопасността. С подаването на заявлението стартира процесът на лицензиране на новия тип ядрено гориво.

Първата стъпка от този процес е Агенцията за ядрено регулиране, на основание чл. 6 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, да провери дали са представени всички необходими документи в съответствие с изискванията на чл. 4, чл. 5 и чл. 57 от Наредбата или така наречената проверка за формална редовност.

Водена от политиката си на откритост и прозрачност и в изпълнение на задълженията на председателя на АЯР по чл. 5, т. 9 от ЗБИЯЕ, Агенцията ще публикува актуална информация за развитието на процеса по издаване на разрешение за използване на нов тип ядрено гориво RWFA. Връзката към раздела с информацията е тук