Актуална информация за процеса на лицензиране на ядрено гориво RWFA, произведено от Уестингхаус

Водена от политиката си на откритост и прозрачност и убеждението, че достъпът на обществеността до информация, свързана с безопасността, укрепва доверието на обществото в ядрената енергетика, Агенцията за ядрено регулиране създава тази нова страница, на която ще публикува актуална информация за развитието на процеса по издаване на разрешение за използване на нов тип ядрено гориво RWFA, произведено от Уестингхаус, в блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“.

Този процес в медиите често е наричан „лицензиране на ядреното гориво“.

Създаването на тази страница се обуславя от засиления обществен интерес към темата, както и от задълженията на председателя на Агенцията за ядрено регулиране по чл. 5, т. 9 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) да предоставя на всички заинтересовани страни обективна информация за състоянието по ядрената безопасност и радиационната защита.

АЯР лицензира новото ядрено гориво за блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“

Днес, 22 април 2023 г., Агенцията за ядрено регулиране издаде разрешение на АЕЦ „Козлодуй“ за поетапен преход към нов тип ...

АЯР издаде разрешение за приемане и съхранение на свежо ядрено гориво тип RWFA

На 19.01.2024 г. Агенцията за ядрено регулиране издаде на АЕЦ „Козлодуй“ разрешение да съхранява свежо ядрено гориво тип RWFA на ...

В АЯР постъпи допълнителна информация към заявлението на АЕЦ „Козлодуй“ за лицензиране на новото ядрено гориво

На 11 октомври 2023 г. в Агенцията за ядрено регулиране постъпи допълнителна информация към заявлението за издаване на разрешение за ...

Подписани са договори за външна експертиза на анализа на безопасността на нов тип ядрено гориво за блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“

Агенцията за ядрено регулиране подписа договори с френския Институт за ядрена безопасност и радиационна защита (IRSN) и с чешко-украински консорциум ...

Прегледът за формална редовност на заявлението за лицензиране на ново ядрено гориво установи, че не са подадени всички необходими документи

Агенцията за ядрено регулиране завърши прегледа за формална редовност на подаденото от АЕЦ „Козлодуй“ заявление за издаване на разрешение за ...

Стартира лицензионният процес на новото ядрено гориво за блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“

Днес, 20 юли 2023 г., в Агенцията за ядрено регулиране постъпи заявление с искане за издаване на разрешение за използване ...