АЯР издаде разрешение за приемане и съхранение на свежо ядрено гориво тип RWFA

На 19.01.2024 г. Агенцията за ядрено регулиране издаде на АЕЦ „Козлодуй“ разрешение да съхранява свежо ядрено гориво тип RWFA на територията на площадката. В обхвата на разрешените дейности попадат единствено приемане и съхранение на касетите във възела за свежо гориво. Експлоатацията на касетите RWFA на блок 5 ще бъде възможна след приключване на стартиралия процес на лицензиране.

В АЯР постъпи допълнителна информация към заявлението на АЕЦ „Козлодуй“ за лицензиране на новото ядрено гориво

На 11 октомври 2023 г. в Агенцията за ядрено регулиране постъпи допълнителна информация към заявлението за издаване на разрешение за използване на нов тип ядрено гориво RWFA, произведено от Уестингхаус, в блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“, а именно „Проект на изменение на глава 15 „Анализ на авариите“ от Отчета за анализ на безопасността“.

С представянето на този документ и представения по-рано „Проект на изменение на административна инструкция „Изготвяне на отчети с неутронно-физични характеристики на реактор ВВЕР-1000““, операторът спази дадения му от АЯР срок за отстраняване на пропуските и нередовностите, посочени в прегледа за формална редовност на заявлението. Прегледът и оценката по същество на представените документи продължават.

Подписани са договори за външна експертиза на анализа на безопасността на нов тип ядрено гориво за блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“

Агенцията за ядрено регулиране подписа договори с френския Институт за ядрена безопасност и радиационна защита (IRSN) и с чешко-украински консорциум за предоставяне на външна експертиза на избрани отчети от анализа на безопасността за лицензиране на ново ядрено гориво RWFA, произведено от Уестингхаус, за блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“.

IRSN ще извърши експертиза на общо 20 отчета, които обхващат анализи на безопасността, свързани с целия жизнен цикъл на горивото, а именно: механичен, хидравличен и термо-механичен проект на ядреното гориво RWFA; анализ на поведението на горивото при възникване на аварии; ядрена безопасност при транспортно-технологични операции и при съхранение на ядреното гориво.

Чешко-украинският консорциум ще предостави експертиза на отчета за съвместимостта на новото ядрено гориво със системата за вътрешнореакторен контрол на 5-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“.

Резултатите от експертизите ще се използват от Агенцията за ядрено регулиране в процеса на взeмане на регулаторно решение за лицензиране на новия тип ядрено гориво за блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“.

***

Институтът за ядрена безопасност и радиационна защита (IRSN) е държавна френска експертна организация, отговорна за оценката и изследването на ядрени и радиационни рискове, както и за предоставяне на техническа експертиза в областта на ядрената безопасност, радиационната защита и мониторинга на околната среда.

IRSN играе ключова роля в ядрената регулаторна рамка на Франция и подпомага френското правителство и френския ядрен регулатор в процесите на вземане на решения относно ядрени съоръжения, стандарти за радиационна защита и аварийна готовност, както и в случаи на ядрени аварии или инциденти.

Със своя дългогодишен опит и около 1800 служители, включително инженери, физици и химици, IRSN представлява една от най-големите и компетентни организации в цяла Европа по отношение на ядрената безопасност и радиационната защита. IRSN прилага своя опит в безопасността на ядрените съоръжения, в това число ядрени реактори и съоръжения от ядрения горивен цикъл, от фазите на проектиране и на строеж до извеждането от експлоатация.

***

Чешко-украинският консорциум се състои от ES Group Europe s.r.o. (Чехия), Държавно предприятие „Държавен научно-технически център за ядрена и радиационна безопасност“ (Украйна) и „Енергобезопасност груп“ ООД (Украйна).

ES Group Europe s.r.o. предоставя услуги на чуждестранни партньори в областта на ядрената енергетика на украинския пазар. Компанията подготвя търговска документация и счетоводно-аналитични изследвания, както и извършва проектиране и строителни дейности.

Държавно предприятие „Държавен научно-технически център за ядрена и радиационна безопасност“ (Украйна) е създадено през 1992 година с цел да осигури комплексна научно-техническа подкрепа за държавното регулиране на ядрената и радиационната безопасност. От 2001 година научно-техническият център е подчинен на Държавната ядрена регулаторна инспекция на Украйна.

„Енергобезопасност груп“ ООД изпълнява проекти в енергийни обекти в Украйна, Чехия, България, Унгария, Словакия и Армения, като непрекъснато разширява географския обхват на проектите си. Компанията има опит в управлението на комплексни проекти, насочени към подобряване на ефективността, надеждността и безопасността на енергийните обекти. „Енергобезопасност груп“ ООД разполага с висококвалифициран и опитен екип от професионалисти.

Прегледът за формална редовност на заявлението за лицензиране на ново ядрено гориво установи, че не са подадени всички необходими документи

Агенцията за ядрено регулиране завърши прегледа за формална редовност на подаденото от АЕЦ „Козлодуй“ заявление за издаване на разрешение за извършване на поетапен преход на блок 5 на ядрената електроцентрала към експлоатация с нов тип ядрено гориво RWFA, произведено от Уестингхаус. При направения преглед беше установено, че АЕЦ „Козлодуй“ не е представила два документа – проект на изменение на глава 15 „Анализ на авариите“ от Отчета за анализ на безопасността и проект на изменение на административна инструкция „Изготвяне на отчети с неутронно-физични характеристики на реактор „ВВЕР-1000“. Липсващите документи са свързани с важни за безопасността анализи, оценки и разчети, без които АЯР не може да оцени влиянието на предлаганата промяна върху пределите и условията за безопасна експлоатация на блока. Без посочените документи Агенцията не може да оцени и изпълнението на нормативните изисквания за безопасност в тяхната цялост.

Констатираната липса на документи представлява неизпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия (Наредба за лицензиране). На основание чл. 6, ал. 2 от същата наредба на АЕЦ „Козлодуй“ е даден срок до 15.10.2023 г. да отстрани посочените пропуски и нередовности. В случай, че изисканите документи не бъдат представени в посочения срок, ще бъде приложена разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от Наредбата за лицензиране, съгласно която председателят на Агенцията с мотивирана заповед отказва да издаде разрешение.

Стартира лицензионният процес на новото ядрено гориво за блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“

Днес, 20 юли 2023 г., в Агенцията за ядрено регулиране постъпи заявление с искане за издаване на разрешение за използване на нов тип ядрено гориво RWFA, произведено от Уестингхаус, в блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“. Заявлението, подадено от АЕЦ, е за извършване на промени по чл. 15, ал.4, т.5 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) и към него са приложени над 80 документа с обем повече от 8400 страници, предимно техническа документация и анализи на безопасността. С подаването на заявлението стартира процесът на лицензиране на новия тип ядрено гориво.

Първата стъпка от този процес е Агенцията за ядрено регулиране, на основание чл. 6 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, да провери дали са представени всички необходими документи в съответствие с изискванията на чл. 4, чл. 5 и чл. 57 от Наредбата или така наречената проверка за формална редовност.

Водена от политиката си на откритост и прозрачност и в изпълнение на задълженията на председателя на АЯР по чл. 5, т. 9 от ЗБИЯЕ, Агенцията ще публикува актуална информация за развитието на процеса по издаване на разрешение за използване на нов тип ядрено гориво RWFA. Връзката към раздела с информацията е тук