Задимяване в помещение на цеха за преработване на радиоактивни отпадъци към СП “РАО – Козлодуй”

.

Място на събитието:

Линия за преработка на твърди радиоактивни отпадъци

Дата:

10.10.2022 г.

Час:

09.00 часа

Кратко описание:

 

При пресоване на варел с твърди радиоактивни отпадъци се получава кратковременно задимяване в помещението, където се намира суперпресата, при което се задейства автоматичната пожароизвестителна система. Димящият суперпресован варел с твърди радиоактивни отпадъци е освободен от матрицата на суперпресата. След охлаждане дименето от варела е преустановено и нормалната работа на линията за преработка на твърди радиоактивни отпадъци е възстановена.

Не е регистрирана промяна на радиационната обстановка.

Оценка на нивото на събитието по скалата ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността

Неправилно опаковане при превоз на гама-дефектоскоп

Обект с ИЙЛ или място на събитието:

КПП за транспортни средства

Дата:

13.10.2022 г.

Час:

от 15.45 до 16.00 часа

Кратко описание:

При извършване на превоз на гама-дефектоскоп с радиоактивен източник иридий-192 е констатирано кратковременно сработване на арка за дозиметричен контрол, монтирана на КПП за достъп към площадката на АЕЦ “Козлодуй”.  Причина за сработването на арката е

неправилно опаковане при превоз на гама-дефектоскопа: незатворен капак на допълнителния лъчезащитен контейнер, използван при превоз на гама-дефектоскопа. Капакът на допълнителния лъчезащитен контейнер е бил оставен незатворен за около 10 минути.

Няма радиационни последствия за професионално облъчваните лица и лица от населението. 

Оценка на нивото на събитието по скалата ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността

Неправилно позициониране на радиоактивен източник извън неговия защитен контейнер при извършване на дефектоскопия

 

Обект с ИЙЛ или място на събитието:

АЕЦ “Козлодуй”

Дата:

29.09.2021 г.

Час:

 

Кратко описание:

При извършване на радиографичен контрол с гама-дефектоскоп, използваният за пролъчване радиоактивен източник селен-75 остава в шланга, извън защитния контейнер. В съответствие с вътрешните процедури източникът е обезопасен и прибран незабавно в подходящо помещение за временно съхранение.

Няма радиационни последствия за персонала и лица от населението.

Оценка на нивото на събитието по скалата ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността