Нарушаване на целостта на изведен от употреба уред за технологичен контрол, предаден за управление като радиоактивен отпадък

Място на събитието:

Обект “Гореща камера”, СП “ПХРАО – Нови хан”

Дата:

16.07.2024 г.

Час:

14:00

Кратко описание:

При манипулации с изведен от употреба уред за технологичен контрол (пепеломер, с вградени закрити източници), извършвани в контролираната зона на обект “Гореща камера”, е констатирано повърхностно радиоактивно замърсяване на използвани инструменти, лични предпазни средства и работно облекло. Работата е прекратена и персоналът е напуснал контролираната зона в съответствие с установения санитарно-пропусков режим.

Не са превишени дозовите ограничения и контролните нива при външно облъчване на професионално облъчвани лица. Не е регистирано постъпление на радионуклиди за лицата, извършили съответните манипулации.

Няма радиационни последствия за населението и околната среда.

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността

 

Нарушена цялост на ампула с калибрационен разтвор, съдържащ  въглерод-14

Място на събитието:

Лаборатория за радиохимичен контрол в АЕЦ „Козлодуй“

Дата:

07.03.2024 г.

Час:

09:55

Кратко описание:

На 07.03.2024 г. при работа с течносцинтилационен спектрометър (Quantulus GCT 6220) е нарушена целостта на ампула, съдържаща 25 ml калибрационен разтвор с активност 1,9 kBq (радионуклид въглерод-14). Предприети са действия за дезактивация на течносцинтилационния спектрометър в лабораторията за радиохимичен контрол. Няма никакво радиоактивно замърсяване в помещението, където се използва този апарат.

За информация активността на разтвора с въглерод-14, съдържащ се в ампулата, е няколко хиляди пъти по-ниска от нивото за освобождаване от регулиране.

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността

 

Задимяване в помещение на цеха за преработване на радиоактивни отпадъци към СП “РАО – Козлодуй”

.

Място на събитието:

Линия за преработка на твърди радиоактивни отпадъци

Дата:

10.10.2023 г.

Час:

09.00 часа

Кратко описание:

 

При пресоване на варел с твърди радиоактивни отпадъци се получава кратковременно задимяване в помещението, където се намира суперпресата, при което се задейства автоматичната пожароизвестителна система. Димящият суперпресован варел с твърди радиоактивни отпадъци е освободен от матрицата на суперпресата. След охлаждане дименето от варела е преустановено и нормалната работа на линията за преработка на твърди радиоактивни отпадъци е възстановена.

Не е регистрирана промяна на радиационната обстановка.

Оценка на нивото на събитието по скалата ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността

Неправилно опаковане при превоз на гама-дефектоскоп

Обект с ИЙЛ или място на събитието:

КПП за транспортни средства

Дата:

13.10.2022 г.

Час:

от 15.45 до 16.00 часа

Кратко описание:

При извършване на превоз на гама-дефектоскоп с радиоактивен източник иридий-192 е констатирано кратковременно сработване на арка за дозиметричен контрол, монтирана на КПП за достъп към площадката на АЕЦ “Козлодуй”.  Причина за сработването на арката е

неправилно опаковане при превоз на гама-дефектоскопа: незатворен капак на допълнителния лъчезащитен контейнер, използван при превоз на гама-дефектоскопа. Капакът на допълнителния лъчезащитен контейнер е бил оставен незатворен за около 10 минути.

Няма радиационни последствия за професионално облъчваните лица и лица от населението. 

Оценка на нивото на събитието по скалата ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността

Неправилно позициониране на радиоактивен източник извън неговия защитен контейнер при извършване на дефектоскопия

 

Обект с ИЙЛ или място на събитието:

АЕЦ “Козлодуй”

Дата:

29.09.2021 г.

Час:

 

Кратко описание:

При извършване на радиографичен контрол с гама-дефектоскоп, използваният за пролъчване радиоактивен източник селен-75 остава в шланга, извън защитния контейнер. В съответствие с вътрешните процедури източникът е обезопасен и прибран незабавно в подходящо помещение за временно съхранение.

Няма радиационни последствия за персонала и лица от населението.

Оценка на нивото на събитието по скалата ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността