Извънредна сесия на Генералната конференция на МААЕ

На 27 януари 2023 година във Виена се проведе Извънредна сесия на Генералната конференция (ГК) на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).     

Основната тема на Извънредната сесия бе дискусия и приемане на индексацията на редовния бюджет на организацията за 2023 г. във връзка с публикувания доклад на Европейската централна банка за инфлацията през 2022 г.

66-ата сесия на ГК през м.септември 2022 г. взе решене за увеличение на редовния бюджет на МААЕ за 2023 г. с 1,7 %. Впоследствие Секретариатът на МААЕ поиска ново увеличение на бюджета с 11,6%, което не бе прието от повечето държави-членки на МААЕ.

В последвалите няколко месечни консултации в рамките на Съвета на управляващите (СУ) на МААЕ бе постигната договореност за увеличение на бюджета с 4,9%, от които 4,1% от вноски на държавите-членки и 0,8% от допълнителни приходи. Важна роля в постигането на консенсус имаше и България като член на СУ за периода 2022-2024 г.

Като компромис в хода на консултациите бе прието и предложението на Групата Г-77+Китай за увеличение и на Фонд Техническо сътрудничество за 2023 г. с 4,9%, от които 1,2% от доброволни вноски на държавите-членки и 3,7% от лихви по депозити. Бе постигнато съгласие и по предложението на Китай за намаляване на приетия таван за разходи за персонал на МААЕ в бюджета от 75% на 74%, като намалението от 1% да бъде използвано за техническо сътрудничество и други дейности. Договорено бе и разходите за персонал на МААЕ да бъде обект и на допълнителен анализ в рамките на Работната група по Редовния бюджет и Фонд Техническо сътрудничество за изготвяне на бюджетните цели за периода 2024-2025 г.

Индексацията на редовния бюджет на МААЕ за 2023 г. бе приета с консенсус от делегатите на Извънредната сесия, което представлява разумен компромис, който ще обезпечи нормалното функциониране на МААЕ.

Уведомяване на заинтересованите лица  за издадени актове за публични държавни вземания

На основание чл.26, ал.2 от Административно- процесуалния кодекс, във връзка с чл.166, ал.2 от Данъчно- осигурителния кодекс /ДОПК/ и чл.162,ал.2, т.2  и т.9 от ДОПК, уведомяваме заинтересованите лица за издадени актове за установяване на публични държавни вземания, както следва:

 

1.СЪНИ ДЕНТ-АИПДП ЕООД- ЕИК 202092540, издаден акт АА-03-20/12.12.2022г. за 100,00лв.-главница и 6,58 лв.- лихва;

2.ДКЦ ЕСКУЛАП ЦИТОМЕД ООД- ЕИК 112128788, издаден акт АА-03-35/14.12.2022г. за 275,00лв.- главница и 18,48 лв.-лихва;

3.МБАЛ ЕСКУЛАП ООД- ЕИК 822100491, издаден акт АА-03-27/12.12.2022г. за 200,00лв.- главница и 13,19 лв.- лихва;

4.СМДЛ Гама Вижън ЕООД- ЕИК 131507650, издаден акт АА-03-31/14.12.2022г. за 100,00лв.- главница и 6,72лв. лихва;

5.МЦ Д-р Лонг ЕООД- ЕИК 130188388, издаден акт АА-03-33/14.12.2022г. за 100,00 лв- главница и 6,72лв.- лихва;

6.МЦ АМЕРИКАН СПАЙНЪЛ КЛИНИК ЕООД- ЕИК 203567805, издаден акт АА-03-22/14.12.2022г. за 100,00 лв- главница и 6,59лв.- лихва;

7.СМДЛ ЛАРЕЙ ООД- ЕИК 203314054, издаден акт АА-03-21/12.12.2022г. за 100,00 лв- главница и 6,59лв.- лихва;

8.СМДЛДОД ЗВЕЗДА 2020 ЕООД- ЕИК 204403381, издаден акт АА-03-23/12.12.2022г. за 100,00 лв- главница и 6,59лв.- лихва;

Делегация на Ядрения регулаторен орган на Република Турция е на посещение в България

Делегация на Ядрения регулаторен орган на Република Турция е на посещение в България. Делегацията е ръководена от Мехмет Фатих Аптекин и Мемдух Фатих Чинар, членове на борда на ядрения регулатор, и вицепрезидента д-р Огюз Джан. В състава й са включени и експерти от отдел „Радиационна защита“ на регулатора.

През 2022 година Агенцията за ядрено регулиране и Ядреният регулаторен орган на Република Турция подписаха Меморандум за разбирателство за сътрудничество и обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност. Въз основа на Меморандума двете страни се договориха да бъде осъществена визита в България от две групи експерти в областта на радиоактивните отпадъци:  първата – между 5 и 8 декември 2022 година, втората – в края на януари 2023 година.

Турската делегация посети някои от обектите на ДП РАО, разположени на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД – Съоръжението за плазмено изгаряне, Съоръжението за преработване и съхраняване на РАО и изграждащото се Национално хранилище за погребване на РАО.

В Информационния център на ДП РАО в Козлодуй на гостите бяха представени видео-материали за дейността на ДП РАО в областта на управлението на радиоактивните отпадъци.

По време на посещението в България експертите от АЯР ще запознаят гостите със законодателната база, регулаторните изисквания и практики у нас при  управлението на радиоактивните отпадъци. Турските експерти проявяват голям интерес към опита на АЯР в тази област във връзка с изграждането на атомната централа в Аккую.

Председателят на АЯР Цанко Бачийски участва в заседанията на Комитета по техническо сътрудничество и Съвета на управляващите на МААЕ

В периода 14-18 ноември, председателят на АЯР Цанко Бачийски, като заместник на гуверньора за България в Съвета на управляващите (СУ) на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) – посланик Емилия Кралева, участва в редовните заседания на Комитета по техническо сътрудничество (КТС) и СУ на МААЕ. Те се проведоха в седалището на Агенцията във Виена, Австрия. България е член на СУ на МААЕ за период 2022-2024 година.

Сред основните теми в дискусиите на СУ бяха предложението на Секретариата на МААЕ за актуализация на бюджета на Агенцията за 2023 г. и Програмата за техническо сътрудничество на МААЕ за 2023 г., която бе обсъдена и одобрена на заседанието на КТС.

Програмата за техническо сътрудничество на МААЕ е основният механизъм за трансфер на ядрени технологии и знания за мирно използване на ядрената енергия. Сътрудничеството обхваща различни сфери на приложение на ядрените технологии – ядрена безопасност и сигурност, ядрена енергетика, здравеопазване, селско стопанство, околна среда, управление на ядрените знания. В рамките на настоящата Програма, България изпълнява 7 проекта в областта на запазване на ядрените знания, радиационната защита и селското стопанство и участва в регионални и междурегионални проекти.

В изказването си пред СУ председателят на АЯР потвърди подкрепата на България за изпълнение на представената Програма и отбеляза своевременното изпълнение на задълженията на България към Фонд „Техническо сътрудничество“ и приноса към междурегионалния проект ZODIAK – насочен към развитие на мрежа от ветеринарно-медицински лаборатории за откриване и изучаване на патогени, които се предават от животни на хора. Подчерта важността на сътрудничеството в областта на управление на ядрените знания, което е приоритет за страната в контекста на приетата от България Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрения сектор (2022 – 2032 г.) и призова за ангажиране на достатъчно средства за ефективно изпълнение на проектите по тази тема.

Съветът на управляващите на МААЕ прие Програмата за техническо сътрудничество на МААЕ за 2023 г. и разгледа предложението за актуализация на бюджета на Агенцията за 2023 г. Разговорите по бюджета на МААЕ за 2023 г. ще продължат в рамките на тази година.

Съгласно приетия дневен ред, на заседанието на СУ се разгледаха и теми, свързани със Съвместния всеобхватен план за действие и прилагането на гаранциите за неразпространение в Иран, ядрената програма на Корейската народна демократична република, отражението на войната в Украйна върху състоянието на ядрената безопасност,  сигурност и прилагане на гаранциите и др.

СУ на МААЕ прие резолюция, с която приканва Иран да спази споразумението си с МААЕ за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие и резолюция, с която приканва Руската федерация да се оттегли от Запорожката ядрена централа, за да се възстанови регулаторния контрол от страна на Украинския ядрен регулатор, както и провеждането на инспекциите на МААЕ по прилагане на гаранциите за неразпространение.

Изявление на WENRA относно значението на ядрената безопасност в контекста на настоящата енергийна криза

На 9 ноември 2022 г. Асоциацията на западноевропейските органи за ядрено регулиране (WENRA) направи изявление относно значението на ядрената безопасност в контекста на настоящата енергийна криза. Превод на изявлението е направен в текста по-долу.

„С възникващата енергийна криза и нарастващата загриженост в Европа относно възможността за постигане на краткосрочен, средносрочен и дългосрочен баланс между производството и потреблението на електроенергия и необходимостта от справяне с предизвикателствата, свързани с изменението на климата, WENRA отчита увеличеното желание в някои страни, ядрените електроцентрали да допринесат за енергийния микс чрез преразглеждане на съществуващи дати за закриване, удължаване на живота на съществуващи атомни централи или чрез крупни програми за изграждане на нови мощности.

WENRA също така отбелязва, че войната в Украйна е засилила необходимостта някои страни да преразгледат енергийната си независимост от нова гледна точка.

Този сценарий има потенциал да окаже излишен натиск и тежест върху заинтересованите страни в ядрената сфера, включително върху ядрените регулатори. За да се избегне това:

  1. WENRA препоръчва решенията за енергийната политика да се вземат своевременно и да останат стабилни в дългосрочен план. Отсъствието на предвидимост и липсата на стабилност са вредни за ядрената безопасност.
  2. Правителствата и другите заинтересовани страни трябва да отчитат, че лицензиантите носят основната отговорност за безопасността. От лицензиантите се очаква да докажат безопасността на своите дейности и да представят тези доказателства във времева рамка, която да позволява подходящо време за адекватен регулаторен преглед.
  3. Постоянната независимост на вземането на регулаторни решения е от съществено значение. Членовете на WENRA се ангажират да работят ефективно и ефикасно, за да вземат регулаторни решения своевременно.“

Изявлението е публикувано на адрес: https://www.wenra.eu/node/211

Обществени консултации по проект на Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария. Срок за обществените консултации: от 03.11.2022 г. до 04.12.2022 г.

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове се провеждат обществени консултации по  проект на Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария и съответните изискуеми документи.

Предложения и становища по проекта могат да се подадат до  04.12.2022 г. в деловодството на Агенцията или в същия срок да се публикуват коментари на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

Успешно премина участието на АЯР в изложението за работодатели в Техническия университет

На 19 октомври Агенцията за ядрено регулиране за пореден път взе участие в изложението за работодатели „Дни на кариерата“ в Техническия университет – София. Това е най-голямото университетско събитие в страната. Във форума се включиха рекорден брой работодатели от частния и публичния сектор, които предложиха на студентите възможности за стаж или бъдеща работа.

Студенти от различни специалности на най-големия технически университет в България, се спираха на щанда на Агенцията и проявиха засилен интерес към дейността на регулатора. Учащите се имаха възможност да разговарят с представители на АЯР и да зададат своите конкретни въпроси за работа в регулатора.

България е избрана за член на Съвета на управляващите на МААЕ

От 26 до 30 септември 2022 година във Виена, Австрия се проведе 66-та редовна годишна сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).      От ключово значение за страната ни бе избирането на България за член на Съвета на управляващите на МААЕ за периода 2022-2024 г.

На сесията бяха одобрени бюджетът на Агенцията, резолюции в областта на ядрената безопасност и сигурност и Системата на гаранции на МААЕ и други важни документи за дейността на МААЕ.

В рамките на сесията изказване в пленарна зала, като ръководител на българската делегация, направи председателят на АЯР Цанко Бачийски. В речта си г-н Бачийски подчерта пълната подкрепа на нашата страна към международно признатите принципи и стандарти за безопасност и сигурност в ядрения сектор, разработени и утвърдени в рамките на МААЕ. Той акцентира върху необходимостта от стриктно спазване на Договора за неразпространение на ядрените оръжия и системата за гаранции на МААЕ. България е отговорен и конструктивен партньор на международната общност в областта на мирното използване на ядрената енергия и подкрепя усилията на МААЕ за намирането на хармонизиран подход по регулирането на новите технологични решения в сектора.

Извън пленарните заседания г-н Бачийски проведе двустранни срещи с високопоставени представители на МААЕ, Европейската комисия и сходни регулаторни органи от други страни.

На срещата със заместник-генералния директор на МААЕ и директор на Департамента за ядрена безопасност и сигурност Лиди Еврар бяха обсъдени въпроси, свързани с инициативата NHSI (Инициатива за ядрена хармонизация и стандартизация) на МААЕ, насочена към обмен на информация и хармонизиране на регулаторните изисквания за безопасност по отношение на малките модулни реактори, както и сътрудничеството между регулаторите и индустрията в тази област. Бяха обсъдени и провеждането на семинар по стандартите за безопасност на МААЕ през юни 2023 г. в България, а също и на IRRS мисия на МААЕ през октомври 2024 г. 

На съвместната среща, заедно с ръководителите на регулаторите на страните от ЕС с ВВЕР-реактори, със заместник-директора на Главна дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия Масимо Гариба бяха дискутирани въпроси по диверсификацията на доставките на ядрено гориво за ВВЕР-реактори.

В отделна среща на г-н Гариба със заместник-министъра на енергетиката Еленко Божков и членовете на българската делегация бе обсъдено изпълнението на проекти от Програмата за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, като специален фокус бе поставен върху проекта за рехабилитация на ПАВЕЦ Чаира. Дискутирана бе и реализацията на дейностите по диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво за АЕЦ Козлодуй.

На срещата на Цанко Бачийски с Даниел Дорман, изпълнителен директор по операциите на Комисията за ядрено регулиране на САЩ, бяха разгледани въпроси по диверсификацията на доставките на свежо ядрено гориво, американския опит в лицензионният процес при малки модулни реактори и др.

Обсъдено бе и продължаването на действието на съществуващото Споразумение между двата регулаторни органа, подписано през 2018 г.

В разговорите с президента на Ядрения регулаторен орган на Турция д-р Зафер Демирджан двете страни разгледаха конкретни мерки за обмен на експерти на базата на подписания през юли 2022 г. Меморандум за разбирателство.

На срещата с Унгарската агенция за атомна енергия бяха обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството между двата регулаторни органа в рамките на подписания през 2018 г. Меморандум за разбирателство.

Председателят на АЯР участва и в срещите на българската делегация със заместник-помощника на държавния секретар на САЩ по неразпространението на ядрено оръжие на САЩ Антъни Виер, с представители на американската индустрия, водени от заместник-помощника на държавния секретар по търговията на САЩ Моника Горман, със заместник-министъра на индустрията и търговията на Чехия Томас Елер и с представители на френската компания EDF.

На срещите заместник-министър Божков представи актуалното състояние на ядрената програма на България, както и съществуващите на този етап планове за нейното развитие.

Дискутирани бяха въпроси, свързани с развиващите се от американска и френска страна технологии за малки модулни реактори, а с американските представители и въпроси за диверсификацията на доставки на ядрено гориво.

При разговора с Фраматом г-н Бачийски запозна представителите на френската компания с процедурите по лицензиране на ядрено гориво за АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.

Успешно приключиха последните за годината студентски стажове в АЯР

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране връчи удостоверения за успешно преминат стаж на последните двама студенти за тази година, които стажуваха в структури на ядрения регулатор през септември. Това са Ивета Найденова и Любомира Нанева, студенти по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, които бяха на стаж в дирекция „Обща администрация“.

Агенцията за ядрено регулиране участва в централизираната кампания за летни студентски стажове в държавната администрация за първа година.  Общо четирима студенти проведоха стажове в различни дирекции на регулатора по програмата.

Стажантската програма предоставя възможности за провеждане на пълноценни стажове за талантливи български студенти в структурите на държавната администрация на всички нива и в цялата страна. Кампанията е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с държавната администрация

Започва 66-та годишна сесия на Генералната конференция на МААЕ

От 26 до 30 септември 2022 г. във Виена, Австрия, ще се проведе 66-та редовна годишна сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Ръководител на българската делегация е председателят на АЯР г-н Цанко Бачийски. В състава на делегацията влизат още г-н Еленко Божков, заместник-министър на енергетиката, г-н Иван Андреев, изпълнителен директор на БЕХ ЕАД, представители на министерството на външните работи, министерството на енергетиката, АЕЦ Козлодуй ЕАД, ДП РАО.

Генералната конференция на МААЕ е основният политически форум, в рамките на който 175-те страни членки на организацията приемат главните документи за нейната дейност – бюджетът на Агенцията и съответните резолюции в областта на ядрената безопасност и сигурност, техническото сътрудничество, ядрената наука, технологиите и приложението на ядрените методи, подобряването на ефективността и ефикасността на системата на Гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие и др.

В рамките на сесията г-н Байчиски, както и ръководителите на другите делегации, ще направи национално изказване от името на Република България. Очаква се страната ни да бъде номинирана за член на Съвета на управляващите на МААЕ за периода 2022-2024 г.

Извън пленарната сесия членовете на българската делегация ще проведат срещи с представители на американската индустрия, водени от заместник-помощника на държавния секретар по търговията на САЩ д-р Моника Горман, със заместник-министъра на индустрията и търговията на Чехия Томас Елер и с френските компании EDF и „Фраматом“.

Председателят на АЯР г-н Бачийски ще има срещи и с ръководителите на регулаторните органи на САЩ, Унгария и Турция, със заместник-генералния директор на МААЕ и началник Дирекция „Ядрена безопасност и сигурност“ г-жа Лиди Еврар и със заместник-директора на Главна дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия г-н Масимо Гариба.