Информация във връзка със събитие в АЕЦ „Черна вода“

Във връзка с разпространена информация в медиите за пожар в румънската АЕЦ „Черна вода“, Агенцията за ядрено регулиране отправи запитване към румънския ядрен регулатор, откъдето потвърдиха, че в блок 2 на атомната електроцентрала е възникнал незначителен пожар в турбинна зала, който е овладян и не представлява заплаха за безопасността на ядреното съоръжение. Информация за случилото се е публикувана на интернет страницата на румънския оператор на централата.

Показанията на европейската платформа за обмен на радиационни данни EUROPED и тези на националната автоматизирана система за радиационен мониторинг BULRaMo не регистрират изменения в радиационната обстановка на територията на България, както и в района на АЕЦ „Черна вода“.

Международна конференция за ядрена сигурност

От 20 до 24 май 2024 г. във Виена се провежда четвъртата Международната конференция за ядрена сигурност (ICONS) под надслов „Перспективи за бъдещето“ (Shaping the Future).

ICONS е глобален форум в рамките на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), който предоставя възможност за насърчаване на международното сътрудничество чрез обмен на информация, добри практики и иновации в областта на ядрената сигурност.

Конференцията се провежда в две части – министерски сегмент и научно-техническа програма. В състава на българската делегация, ръководена от заместник-министъра на външните работи Иван Кондов, бяха включени и представители на Агенцията за ядрено регулиране, които участваха и в редица съпътстващи мероприятия от научно-техническата програма.

България има дългосрочно сътрудничество с МААЕ в областта на изграждането на капацитет и квалификация в областта на ядрената сигурност, като МААЕ оказа съществена подкрепа за организирането на магистърската програма по ядрена сигурност в УНСС.

Годишният доклад на АЯР за 2023 година е публикуван

Годишният доклад на Агенцията за ядрено регулиране за 2023 година вече е публикуван на интернет страницата на регулатора. Докладът съдържа информация относно дейностите на Агенцията през изминалата година. Документът можете да откриете тук.

АЯР домакинства техническа среща по проект на МААЕ

Днес председателят на Агенцията за ядрено регулиране г-н Цанко Бачийски откри заключителната 8-ма техническа среща по Международния проект на МААЕ за завършване на извеждането от експлоатация (COMDEC), на която регулаторът е домакин през тази седмица. Проектът има за цел да предостави практически насоки за подпомагане на държавите-членки в техните дейности по отношение на завършване на извеждането от експлоатация, освобождаване на обекти от радиационен контрол и прилагане на институционален контрол, когато е необходимо. В проекта участват над 20 представители на 15 държави.

България в момента е в процес на извеждане от експлоатация на 4 ядрени блока. Благодарение на опита на нашите експерти, страната ни даде своя ценен принос за работата на този проект през шестте години на неговото изпълнение.

Извеждането от експлоатация е неразделна част от жизнения цикъл на едно ядрено съоръжение и трябва да се разглежда още в най-ранните етапи от неговото развитие.

 

АЯР и АЕЦ „Козлодуй“ дадоха съвместен брифинг за новия тип ядрено гориво

Днес Агенцията за ядрено регулиране и АЕЦ „Козлодуй“ дадоха съвместен брифинг за новия тип ядрено гориво в блок 5 на атомната електроцентрала. Поводът беше засиленият обществен интерес към темата.

В началото на брифинга председателят на АЯР г-н Цанко Бачийски представи накратко как е протекъл лицензионният процес, изпълнен съгласно предварително изготвената вътрешна програма на регулатора.

Изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“ г-н Валентин Николов представи пред присъстващите процеса по диверсификация на ядреното гориво за блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“. Г-н Николов подчерта, че специалисти от атомната електроцентрала са осъществявали контрол по време на целия производствен процес, както и входящ контрол при доставката на горивото в АЕЦ „Козлодуй“.

 

Нови координирани изследователски проекти за периода 01.10.2023 г. до 31.03.2024 г.

МААЕ подкрепя научните изследвания по своите проекти, които са изброени в одобрената програма и бюджет. Тези координирани изследователски дейности обикновено се изпълняват чрез координирани изследователски проекти (CRP), които обединяват изследователски институти както в развиващите се, така и в развитите държави-членки, за да си сътрудничат по изследователски теми от общ интерес. Изследователски и технически договори и споразумения за научни изследвания се възлагат на институти в държавите-членки за извършване на изследователска работа съгласно тези CRP.

Всеки създаден CRP се състои от мрежа от 10 до 15 изследователски института, които работят координирано в продължение на три до пет години за придобиване и разпространение на нови знания.

Още информация какво представляват координираните изследователски проекти и как може да се включите към тях може да откриете на сайта на МААЕ: https://www.iaea.org/services/coordinated-research-activities/how-crps-work

В тази връзка ви предоставяме информация за най-новите координирани изследователски проекти, в които може да се включите при проявен интерес, като всеки един има свои крайни срокове за присъединяване към него.

Може да видите новите CRP тук.

Председателят на АЯР участва в заседание на WENRA

Председателят на АЯР г-н Цанко Бачийски взе участие в пролетното заседание на Асоциацията на западноевропейските органи за ядрено регулиране (WENRA), в която АЯР членува от 2003 г. Мероприятието се проведе на 24 и 25 април 2024 г. в Ларнака, Кипър.

На сесията бяха обсъдени докладите на работните групи към организацията и привеждането на техните задачи към целите на приетата през 2023 година нова Стратегия на WENRA. Важно място по време на сесията беше отделено на дългосрочната експлоатация на атомните централи, като бяха направени презентации на опита на 9 държави-членки на WENRA по тази тема.

Внимание беше обърнато и на актуалното състояние на ситуацията в Украйна, както и на проблемите на украинския ядрен регулатор при изпълнението на неговите функции.

Стипендия за Атомна Енергия 2024 г. в „Инженерен Университет“ в град Харбин, Китайска народна република

Заинтересованите лица могат да кандидатстват за 4-годишна програма за докторска степен (PhD) или 3-годишна програма за степен „магистър“ в Инженерния университет в град Харбин, Китайска народна република, програмите ще бъдат финансирани от стипендията за атомна енергия на Китай и Международната Агенция за Атомна Енергия.

Повече информация за дадените програми може да намерите на следните линкове: http://studyheu.hrbeu.edu.cn/en/info/1026/1185.htm и http://cnsten.hrbeu.edu.cn/

Крайният срок за кандидатстване е 31 май 2024 г.

Ръководството на АЯР се срещна с представители на Европейската комисия

В Агенцията за ядрено регулиране се проведе среща с представители на Главна дирекция Енергетика на Европейската комисия (ЕК) и Европейската банка за възстановяване и развитrе (ЕБВР) – г-н Ян Панек, директор Ядрена енергетика, безопасност и Международен термоядрен експериментален реактор (ITER); г-н Мишел Сонк, политически служител Извеждане от експлоатация и г-н Валентин Шайдер, асоцииран директор в ЕБВР и ръководител на Международен фонд „Козлодуй“ (KIDSF).

Представителите на ЕК, като членове на мониторинговия комитет, споделиха положителните си впечатления от напредъка по изграждането на Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци. Представени бяха основните резултати от стрес теста, проведен на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ по възприет от ЕК модел на управление на дейностите по извеждане от експлоатация на ядрени мощности.

В хода на разговора бяха обсъдени лицензионни аспекти на основните инвестиционни проекти, които се финансират от KIDSF и са определящи за хода на цялостния процес по извеждане от експлоатация на блокове 1 – 4 на АЕЦ „Козлодуй“. Подчертан беше стремежът на всички заинтересовани страни за все по-пълно прилагане на принципа за оптимизиране управлението на планираните дейности с оглед своевременно постигане на целите на извеждане от експлоатация.

 

Представител на грузинския регулатор беше на научно посещение в АЯР

От 25 до 29 март 2024 г. на научно посещение в Агенцията за ядрено регулиране беше г-жа Кетеван Надареишвили, представител на Агенцията за ядрена и радиационна безопасност на Грузия. Визитата е по програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ съгласно национален проект на Грузия GEO9019 „Подобряване на регулаторната инфраструктура за радиационна безопасност“. Госпожа Надареишвили посети Дирекция „Радиационна защита“ на АЯР, където се запозна с българската нормативна уредба в областта на радиационната защита и безопасното използване на източници на йонизиращи лъчения, включитено с процедурите за лицензиране и инспектиране на обекти с източници на йонизиращи лъчения, прилагани в АЯР. По време на  научното посещение представителят на грузинския регулаторен орган посети лъчелечебния комплекс в МБАЛ „Сърце и мозък“ в Плевен, лабораторията за производство на радиофармацевтици към „Монрол България“ ЕООД и отделенията по нуклеарна медицина и лъчелечение в „Аджибадем сити клиник УМБАЛ“ ЕООД.