Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 04.06.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

Уточняваща информация свързана с твърдения за пожар на пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“

Във връзка с разпространената в някои медии информация за пожар на пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ и следвайки принципа на прозрачност в своята дейност, Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) предоставя на общественото внимание следната информация.

На 24.05.2022 г. след успешно приключен планов годишен ремонт, пети енергоблок е в процес на разгряване до горещо състояние. Вследствие на омасляване на тръбопроводите на една от четирите главни циркулационни помпи, започва интензивно отделяне на маслени пари. Своевременно са предприети действия по прекратяване на разгряването и разхлаждане на оборудването, както и обезопасяване на участъка посредством превантивно използване на прахови пожарогасители. След отстраняване на причините за възникналото събитие, дейностите по разгряване на блока са възобновени и пусковите операции по включването на пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ в електроенергийната система на България са протекли в съответствие с изискванията на технологичния регламент на централата.

Така описаното развитие на ситуацията не е довело до задействане на системи за безопасност или нарушаване на пределите и условията за безопасна експлоатация на енергоблока. Няма засегнато оборудване.

Агенцията за ядрено регулиране е уведомена оперативно за ситуацията. Описаното събитие не попада в обхвата на „Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения, в обекти и при дейности с източници на йонизиращи лъчения и при превоз на радиоактивни вещества“, поради което не е задействана предвидената в нея процедура за писмено уведомяване на АЯР. Подобен тип експлоатационни събития са предмет на анализ от страна на лицензианта и попадат в обхвата на регулаторния контрол, осъществяван по време на редовните инспекции.

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 03.06.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 02.06.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 01.06.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 31.05.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 30.05.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

Министерският съвет прие Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022-2032 г.

С Решение на Министерския съвет от 15.06.2022 е приета „Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022-2032 г.“

Основната цел на Стратегията е да бъде изградена устойчива система за подготовка, усъвършенстване и развитие на специалистите, необходими за ефективната работа на ядрения сектор, да се преодолее несъответствието между потребностите и наличието на кадри. Важната задача е да се създадат условия за разширен прием на млади хора в средното и висшето образование, за обучението им в сферата на инженерните, техническите и фундаменталните науки, за стимулиране на тяхната професионална реализация.

Стратегията обхваща всички етапи на функциониране на ядрените технологии – на строителство, експлоатация, извеждане от експлоатация, съхранение на отработеното ядрено гориво.

Очертана е ролята на заинтересованите страни – държавните институции, в това число образователната система и икономическите субекти.

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 29.05.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 28.05.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.