Информация относно повишени стойности на измерения гама фона от автоматична станция на територията на Румъния

Към 11:00 часа на 25.11.2023 г. показанията за стойността на гама фона от станция намираща се в населеното място Гигера, Румъния са били в рамките на естествения гама фон (0,11 μSv/h). В 22:00 и 23:00 часа на същата дата са отчетени показания съответно 1,5 μSv/h и 1,75 μSv/h (около 10 пъти естествения гама фон). В същия район на разстояние 3,3 км западно и 8,5 км източно от станцията са разположени други две , чиито показания за същия период са в рамките на естествения гама фон (0,1 μSv/h). Трите станции са част от информационната система EURDEP (EU Radiological Data Exchange Platform) на изследователския институт (Joint Resesarch Institute JRC) на Европейската комисия. Към настоящия момент не са налични данни от посочената станция. Като най-вероятна причина за подобни завишени показания може да се посочи недостоверност в измерените стойности от станцията или технически проблем, предвид липсата на завишени показания от съседните две станции. Показанията от станциите намиращи се на територията на България, включително и тези около АЕЦ “Козлодуй” са в рамките на нормалните стойности на естествения гама фон.

Приключва 67-мата годишна сесия на Генералната конференция на МААЕ

67-мата редовна годишна сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), която се проведе през тази седмица във Виена, е към края си.

В първия ден от конференцията г-н Рафаело Гроси бе единодушно преизбран за още един мандат като генерален директор на МААЕ. В организацията бяха приети две нови държави, като така общият брой на страните-членки на МААЕ стана 177.

Отново в откриващия ден на конференцията председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) г-н Цанко Бачийски в качеството си на ръководител на българската делегация направи националното изказване на България. В речта си г-н Бачийски подчерта подкрепата на страната ни към международно признатите принципи и стандарти за безопасност и сигурност в ядрения сектор, разработени и утвърдени в рамките на МААЕ. Той акцентира върху необходимостта от стриктно спазване на Договора за неразпространение на ядрените оръжия и системата за гаранции на МААЕ.

Извън пленарните заседания г-н Бачийски проведе двустранна среща с Кристофър Т. Хенсън, председател на Комисията за ядрено регулиране на САЩ, на която бяха обсъдени теми от взаимен интерес, касаещи сътрудничеството между двата регулатора.

През втория ден от генералната конференция съвместният щанд на Европейската комисия, България и Испания беше официално открит от генералния директор на МААЕ г-н Рафаело Гроси, заместник-генералния директор на ГД “Енергетика” на Европейската комисия г-н Масимо Гариба, заместник-министъра на енергетиката на Република България г-н Николай Николов, както и посланика на Испания в Австрия НП Естер Монтерубио Вилар.

На щанда беше представено иновативното съоръжение за плазмено изгаряне, намиращо се на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и управлявано от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“. Беше презентиран и кратък видео материал за АЕЦ “Козлодуй”, акцентиращ върху безопасната  експлоатация на централата.

В рамките на 67-мата редовна сесия на Генералната конференция на МААЕ председателят на АЯР г-н Цанко Бачийски и председателят на ядрения регулатор на Република Гърция г-н Христос Хусиадас подписаха ново и разширено Споразумение за оперативно уведомяване при ядрена авария и сътрудничество в областта на регулирането на ядрената безопасност и радиационната защита.

Част от делегацията на АЯР посети новопостроения Международен тренировъчен и демонстрационен център за ядрена сигурност на МААЕ, който се намира в Зайберсдорф, Австрия, който предстои да бъде официално открит на 9 октомври тази година. Това е първият международен тренировъчен и демонстрационен център, който ще предлага обучение в областта на физическата защита на ядрения материал и ядрените съоръжения, компютърна и информационна сигурност, ядрена криминалистика, реагиране в случай на престъпни или умишлени действия и други.

 

Започна 67-мата годишна сесия на Генералната конференция на МААЕ

От 25 до 29 септември 2023 г. във Виена, Австрия, се провежда 67-мата редовна годишна сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Ръководител на българската делегация е председателят на АЯР г-н Цанко Бачийски. В състава на делегацията влизат още г-жа Емилия Кралева, заместник-ръководител на делегацията и постоянен представител на Република България при ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена, г-н Николай Николов, заместник-министър на енергетиката, г-н Иван Андреев, изпълнителен директор на БЕХ ЕАД, представители на министерството на външните работи, министерството на енергетиката, Агенцията за ядрено регулиране, АЕЦ „Козлодуй“ и Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО).

Генералната конференция на МААЕ е основният политически форум, в рамките на който 175-те страни членки на организацията приемат главните документи за нейната дейност – бюджет на Агенцията и съответните резолюции в областта на ядрената безопасност и сигурност, техническото сътрудничество, ядрената наука, технологиите и приложението на ядрените методи, подобряването на ефективността и ефикасността на системата на Гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие и др.

В рамките на сесията съвместно с Европейския съюз и Испания България се представя на щанд в сградата на МААЕ, на който представители на АЕЦ „Козлодуй“ и ДП РАО ще представят видеоматериали за напредъка в сферата на своята дейност.

Ядрени енергийни профили на страните членки на МААЕ

Международната агенция за атомна енергия (MAAE) публикува актуализираните данни за ядрените профили на страните членки за 2023 година – Country Nuclear Power Profiles (CNPP). МААЕ стартира тази инициатива през 1993 г., като първото публикуване на информацията е през 1998 година, а от 2008 година информацията е достъпна и он-лайн. Информацията е доброволно предоставена от участващите страни членки, актуализира се периодично и съдържа: статистически и икономически преглед на енергийния сектор, състояние и развитие на ядрената енергетика и ядрената инфраструктура, национално законодателство и регулаторен режим.

Към 29 август 2023г. ядрени профили имат 39 страни, които експлоатират ядрени централи или са във фаза 3 според класификацията на МААЕ за етапите на изграждане на нова ядрена мощност. Всяка страна се представлява от национален координатор, който е отговорен за ежегодната актуализация на информацията, като за България това лице е служител на АЯР. Координаторът събира информация от заинтересованите организации, а именно: АЕЦ „Козлодуй“, ДП РАО, Министерство на енергетиката, Национален статистически институт, Министерство на образованието и науката и АЯР и я попълва в профила на България.

През 2023 година стартира новата интернет страница, на която всеки може да разгледа профила на страните и да намери актуална и достоверна информация за състоянието на ядрената енергетика. Достъпът е свободен на адрес: https://cnpp.iaea.org/public/

Закриване на процедура за нарушение № 2022/2104 за неизпълнение на задължения от страна на България

На 14 юли 2023 година Европейската комисия прие решение да закрие процедурата за нарушение № 2022/2104 за неизпълнение на задължения от страна на Република България, свързани с разпоредби от Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2005 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасности, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение, както и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом.

С писмо до председателя на Агенцията за ядрено регулиране г-н Цанко Бачийски Министерство на здравеопазването изрази своята благодарност за ефективното сътрудничество с АЯР, както и подчерта огромния принос на г-жа Деяна Досиева, директор на дирекция „Радиационна защита“ в подготовката на позицията на Република България, допринесла за закриване на процедура за нарушение № 2022/2104.

Проведе се среща между АЯР и Ядрената регулаторна комисия на САЩ

На 26 юли 2023 г. ръководството на АЯР се срещна с представители на Ядрената регулаторна комисия на САЩ, водени от Ерик Щал, директор “Международно сътрудничество и помощ” и ръководител  на програмата „Международно партньорство за регулаторно развитие“ на американския регулатор.

В рамките на срещата бяха обсъдени възможностите за по-нататъшно разширяване на двустранното сътрудничество в светлината на съществуващото Споразумение за обмен на техническа информация и сътрудничество по въпросите на ядрената безопасност между двете институции.

По време на срещата беше поставен акцент и върху темата с недостига на квалифициран персонал в регулаторните органи, както и възможните решения на този въпрос.

Особено внимание бе обърнато на опита на американския регулатор при лицензирането на реактори АP-1000, както и на подхода за регулиране на навлизащото в ядрената енергетика ново гориво, устойчиво на аварии (Accident Tolerant Fuel).

Представителите на Ядрената регулаторна комисия на САЩ презентираха детайлно програмата „Международно партньорство за регулаторно развитие“, която предлага различни възможности за сътрудничество, в това число обучение на персонал, обмен на експерти и двустранно консултиране. От страна на АЯР председателят г-н Цанко Бачийски изрази интерес към разширяване на връзките между двата регулаторни органа в сферата на обмен на техническа информация и обучение на български специалисти в рамките на представената програма.

 

Подновяване на лицензията за експлоатация на хранилището за съхранение на отработено ядрено гориво

В края на месец юни в Агенцията за ядрено регулиране постъпи заявление от АЕЦ „Козлодуй“ за подновяване на лицензията за експлоатация на хранилището за съхранение на отработено ядрено гориво. В тази връзка в агенцията е стартиран процес по извършване на регулаторен преглед и оценка на представените със заявлението документи. Обобщена информация за съоръжението е достъпна в рубрика „Ядрени съоръжения“.

ICRP 2023. 7-ми международен симпозиум за системата на радиологична защита

Международната комисия за радиологична защита организара 7-ми международен симпозиум за системата за радиологична защита, който ще се проведе в Токио, Япония от 6 до 9 ноември 2023 година.

Основната тема на ICRP 2023 ще бъде еволюцията на радиологичната защита като ще бъдат представени презентации, постери и изложби, които показват развитието в миналото, настоящето, както и перспективите в тази област.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) има възможност да подпомогне евентуално участие от българска страна при наличието на одобрен постер или презентация.

Може да изпращате предложения за абстракти на следната интернет страница:

https://event.fourwaves.com/icrp2023/submission

Участниците с одобрени от ICRP абстракти могат да кандидатстват за финансиране на участието по регионален проект на МААЕ „RER9159 – Enhancing the Application of the Principles of Radiation Protection to Control the Exposure of the Public“ по следните теми:

Сесия 2: Dosimetry for the Next General Recommendations

Сесия 3: Communication

Сесия 4: How Experience of the Fukushima Daiichi Accident is Improving RP

Сесия 5: The Next Generation of Scientists & Professionals

Сесия 7: Sustainable Development and Protection of the Environment

Сесия 9: Exposure Categories & Situations

Сесия 14: Justification

Сесия 18: Strengthening Expertise and Raising Public Awareness

 

На следната интернет страница може да бъде намерена повече информация за програмата на симпозиума, както и начинът за кандидатстване:

https://icrp2023.jp/welcome-message/

Председателят на АЯР участва в среща по Инициативата за ядрена хармонизация и стандартизация

Днес, 27 юни 2023 г., председателят на Агенцията за ядрено регулиране – Цанко Бачийски, участва във втората пленарна среща по Инициативата за ядрена хармонизация и стандартизация. Срещата се провежда във Виена, Австрия.

Инициативата е създадена от Генералния директор на Международната агенция по атомна енергия Рафаело Гроси в подкрепа на хармонизирането и стандартизирането на регулаторните и индустриални подходи за улесняване на безопасното и успешно внедряване на малки модулни реактори по света. Този процес обединява ядрените регулаторни органи и компании от ядрения сектор от цял свят, както и международни организации и промишлени асоциации. В рамките на втората пленарна среща ще се направи равносметка на вече свършената работа по Инициативата, ще се отчете напредъка, както и трудностите при нейната реализация, ще се дискутират нерешените въпроси и ще се планират бъдещи действия, където е необходимо. България е активен участник в Инициативата, като представител на АЯР е включен в работна група за „Предлицензионен регулаторен преглед на малки модулни реактори“.

АЯР домакинства учебен курс относно стандартите за безопасност на МААЕ

От 19 до 22 юни 2023 г. Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) е домакин на учебен курс на тема „Преглед на стандартите за безопасност на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)“. Участници в мероприятието са близо 70 представители на различни български организации, свързани с ядрената енергетика, като АЕЦ „Козлодуй“, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“, Националния център по радиобиология и радиационна защита, Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, „Джи Си Ар“ АД и Агенцията за ядрено регулиране. Лектори са експерти на МААЕ.

Събитието беше открито от Цанко Бачийски, председател на АЯР, който приветства всички участници и им пожела ползотворна дискусия и работа. От страна на МААЕ към присъстващите се обърна Шахид Малик, директор на Офиса за координацията на безопасността и сигурността към Департамента по ядрена безопасност и сигурност.