Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 08.06.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

АЯР отчита дейността си в Доклад 2021

Годишният Доклад 2021 на Агенцията за ядрено регулиране представя на всички заинтересовани страни информация за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита в ядрените съоръжения и обектите с източници на йонизиращи лъчения в България през изминалата година.

В доклада са разгледани всички аспекти на регулаторната дейност, касаеща експлоатацията на енергийните блокове на АЕЦ „Козлодуй“ и на хранилищата за отработено ядрено гориво, управлението на радиоактивните отпадъци, проектите за нови ядрени съоръжения, регулирането на дейностите с източници на йонизиращи лъчения. Представена е работата на АЯР по развитието на нормативната база, проведените инспекции, издадените лицензии и разрешения. Документът съдържа информация за отчета и контрола на ядрения материал и аварийната готовност. Във връзка с необходимостта от достатъчно специалисти с подходящо образование и квалификация, Агенцията информира за създадената Междуведомствена работна група, която разработи Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрения сектор 2022-2032 г. В доклада е отбелязано и че АЯР изпълнява всички свои задължения, произтичащи от членството на страната ни в международни организации, асоциации и групи.

Посочено е, че постигнатите във всички аспекти резултати през 2021 г. са плод на добрата организация, професионализма и опита на служителите в Агенцията. Докладът потвърждава ангажимента на АЯР да следва своя главен приоритет – осигуряване на ядрена безопасност и радиационна защита на обществото и околната среда.

Годишния доклад на Агенцията за 2021 г. може да намерите тук.

Заседание на работната група за хармонизиране безопасността на ядрените централи към Асоциацията на западноевропейските органи за ядрено регулиране WENRA в София

През периода 31 май – 3 юни 2022 г. АЯР беше домакин на редовно заседание на работната група за хармонизиране безопасността на ядрените централи към WENRA – първата присъствена среща през последните 2 години. В заседанието участваха членовете на работната група от Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Нидерландия, Полша, Словакия, Унгария, Финландия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Япония.

Работната група е създадена преди 20 години в изпълнение на мисията на WENRA за достигане на високо ниво на ядрена безопасност. Основният инструмент за постигане на тази цел са референтните нива за безопасност на WENRA, които се разработват и поддържат в актуално състояние от три работни групи за хармонизиране – съответно на безопасността на ядрените централи, на изследователските реактори, на съоръженията за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, както и на дейностите по извеждане от експлоатация. Всяка страна членка извършва самооценка на изпълнението на референтните нива за безопасност в националната нормативната уредба и в ядрените съоръжения, след което се провежда партньорски преглед на самооценките с цел обмяна на информация и опит за конкретни технически решения.

Към момента работните групи за хармонизиране са ангажирани и с разработване на Техническа спецификация за Националните доклади, които ще се разглеждат на партньорската проверка през 2023 г. в изпълнение на Директивата за ядрена безопасност 2014/87/EURATOM.

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 07.06.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

На посещение в АЯР е Людмила Вишчор, отговорник за България от отдел „Европа“ на Департамента за Техническо сътрудничество на МААЕ

От 6 до 10 юни 2022 г. на посещение в АЯР е г-жа Людмила Вишчор, отговорник за България от отдел „Европа“ на Департамента за Техническо сътрудничество на МААЕ. Целта на посещението е преглед на приключващите национални проекти по Програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ за програмния период 2020-2021 г. и оказване на логистична подкрепа при стартирането на новите проекти от цикъла 2022 – 2023 г.

По време на посещението си г-жа Вишчор ще посети всички български организации, изпълняващи проекти, финансирани по Програмата – Института по физиология на растенията и генетика към БАН, Центъра за оценка на риска по хранителната верига,  УМБАЛ “Александровска”, Националния център по радиобиология и радиационна защита, Аджибадем сити клиник УМБАЛ Токуда, Института по овощарство и Института по зеленчукови култури „Марица“ в Пловдив, както и Колежа по електроника и енергетика при Технически университет-София.

Предвидена е и среща с председателя на АЯР г-н Цанко Бачийски като национален координатор по изпълнението на проектите по Програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ.

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 06.06.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 05.06.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 04.06.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

Уточняваща информация свързана с твърдения за пожар на пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“

Във връзка с разпространената в някои медии информация за пожар на пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ и следвайки принципа на прозрачност в своята дейност, Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) предоставя на общественото внимание следната информация.

На 24.05.2022 г. след успешно приключен планов годишен ремонт, пети енергоблок е в процес на разгряване до горещо състояние. Вследствие на омасляване на тръбопроводите на една от четирите главни циркулационни помпи, започва интензивно отделяне на маслени пари. Своевременно са предприети действия по прекратяване на разгряването и разхлаждане на оборудването, както и обезопасяване на участъка посредством превантивно използване на прахови пожарогасители. След отстраняване на причините за възникналото събитие, дейностите по разгряване на блока са възобновени и пусковите операции по включването на пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ в електроенергийната система на България са протекли в съответствие с изискванията на технологичния регламент на централата.

Така описаното развитие на ситуацията не е довело до задействане на системи за безопасност или нарушаване на пределите и условията за безопасна експлоатация на енергоблока. Няма засегнато оборудване.

Агенцията за ядрено регулиране е уведомена оперативно за ситуацията. Описаното събитие не попада в обхвата на „Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения, в обекти и при дейности с източници на йонизиращи лъчения и при превоз на радиоактивни вещества“, поради което не е задействана предвидената в нея процедура за писмено уведомяване на АЯР. Подобен тип експлоатационни събития са предмет на анализ от страна на лицензианта и попадат в обхвата на регулаторния контрол, осъществяван по време на редовните инспекции.

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 03.06.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.