Международна школа по радиационна защита (IRPS), Стокхолм, Швеция, 12-16 август 2024 г.

За поредна година Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) организира Международна школа по радиационна защита. Тази година мероприятието ще се проведе в Стокхолм, Швеция от 12 до 16 август.

Целта на IRPS е да бъдат запознати участниците с необходимото разбиране на международната система за радиационна защита, да придобият умения и познания за успешното прилагане и адаптиране на системата.

Срокът за подаване на заявка за участие е 15 април 2024 година.

Допълнителна информация относно Международна школа по радиационна защита, както и възможността за участие в мероприятието, може да намерите на следната интернет страница:

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_90466/international-radiological-protection-school-irps-at-stockholm-university-2024-edition

15-ти Тихани симпозиум по радиационна химия, Егер, Унгария, 23-28 август 2024 г.

Унгарската мрежа за научни изследвания съвместно с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) организират 15-ти Тихани симпозиум по радиационна химия, който ще се проведе в Егер, Унгария от 23 до 28 август 2024 година.

Целта на симпозиума е да бъде представен цялостен преглед на фундаменталните процеси и приложения в областта на радиохимията.

Допълнителна информация относно симпозиума и възможността за участие може да намерите на следната интернет страница:

https://tihany.ek-cer.hu/

Международната агенция за атомна енергия би могла да финансира участието на български представител в симпозиума. Потенциалните кандидати могат да подготвят абстракт по дадения образец и да го изпратят на г-жа Менг Ли (me.li@iaea.org) и г-жа Александра Моршер (a.morscher@iaea.org) от МААЕ до 5 април 2024 година.

Актуализирани фoрми-образци на заявления за дейности с източници на йонизиращи лъчения

Актуализираните форми-образци (19 на брой) на заявления за издаване, изменение, подновяване или прекратяване на индивидуални административни актове по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (лицензии, разрешения или удостоверения за регистрация) за дейности с източници на йонизиращи лъчения са публикувани на електронен адрес: https://bnra.bg/bg/iztochnitsi-na-jonizirashhi-lacheniya/zayavlenie/

Актуализираните форми-образци (4 на брой) на уведомления за дейности по член 56, алинея 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия са публикувани на електронен адрес: https://bnra.bg/bg/iztochnitsi-na-jonizirashhi-lacheniya/uvedomleniya-za-dejnosti-po-chl-56-al-2-ot-zbiyae/

Предложения за национални и регионални проекти по Програмата за техническо сътрудничество на Международната агенция за атомна енергия за периода 2026-2027 г.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) инициира процедура за набиране на предложения за национални и регионални проекти по Програмата за техническо сътрудничество, осъществявана от Департамента по техническо сътрудничество със страните-членки за програмния цикъл 2026-2027 година.

Заинтересованите институции, учебни и медицински заведения, както и други организации, провеждащи дейности, включващи използването на ядрена енергия и на източници на йонизиращи лъчения, могат да представят в Агенцията за ядрено регулиране своите предложения. Срокът за националните проекти е до 15 април 2024 г., а за регионалните – до 16 май 2024 г. След като бъдат разгледани и оценени, тези, които отговарят най-пълно на критериите на МААЕ, ще бъдат представени в МААЕ. Организациите и ведомствата, чиито проекти са одобрени от МААЕ, ще бъдат информирани за по-нататъшните стъпки, които следва да предприемат.

Допълнителна информация относно процедура за представяне на предложения, както и изискванията и критериите, на които те трябва да отговарят, може да намерите в приложените тук и тук файлове.

Подновяване на лицензия за извеждане от експлоатация на блок 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй“

В края на месец ноември в Агенцията за ядрено регулиране постъпи заявление от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) за подновяване на лицензията за извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД. В тази връзка в агенцията е стартиран процес по извършване на регулаторен преглед и оценка на представените със заявлението документи. Обобщена информация за съоръжението е достъпна тук.

Подновяване на лицензия за експлоатация на СП „РАО-Козлодуй“

В края на месец ноември в Агенцията за ядрено регулиране постъпи заявление от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) за подновяване на лицензията за експлоатация на Специализирано поделение „РАО-Козлодуй“ на ДП „РАО“. В тази връзка в агенцията е стартиран процес по извършване на регулаторен преглед и оценка на представените със заявлението документи. Обобщена информация за съоръжението е достъпна тук.

Трета международна конференция за приложенията на ядрената наука и технологии ICARST-2025

Международната агенция за атомна енергия организира Трета международна конференция за приложенията на ядрената наука и технологии ICARST-2025, която ще се проведе във Виена, Австрия от 7 до 11 април 2025 година.

Целта на конференцията е да бъде представен цялостен преглед на тенденциите в ядрената наука и технологии; оценка на националните, регионалните и глобалните инициативи в използването на доказани индустриални приложения на ядрената наука и технологии; предоставяне на платформа, в която представители на индустрията и академичните среди могат да разработват нови инициативи; представяне на ясни насоки за усвояване на ядрените технологии за постигане на целите на устойчивото развитие.

Допълнителна информация относно конференцията и възможността за участие може да намерите в приложения файл.

Тъжна вест

Днес ние от Агенцията за ядрено регулиране загубихме скъп колега и приятел – Иван Горинов.

В този тежък за всички нас момент трудно се намират подходящи думи, които да изразят искреното съчувствие и дълбокото съжаление от загубата на един изключителен човек и професионалист. Споменът за времето на съвместната ни работа ще остане жив за дълго. Неговата всеотдайност остава завинаги в сърцата ни.

Екипът на Агенцията за ядрено регулиране поднася на семейството и близките на Иван Горинов най-искрени съболезнования по повод неговата внезапна кончина.

Дълбок поклон пред светлата му памет!

 

Уведомяване на заинтересованите лица за издадени актове за публични държавни вземания

На основание чл.26, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл.166, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и чл.162, ал.2, т.2 и т.9 от ДОПК, уведомяваме заинтересованите лица за издадени актове за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1.МЦ АМЕРИКАН СПАЙНЪЛ КЛИНИК ЕООД- ЕИК 203567805, издаден акт АА-03-4/28.11.2023г. за 100,00лв.-главница;

2.СМДЛ-СМДЛ ЛАРЕЙ ООД- ЕИК 203314054, издаден акт АА-03-5/08.12.2023г. за 100,00лв.- главница;

3.СМДЛ-ГАМА ВИЖЪН ЕООД- ЕИК 131507650, издаден акт АА-03-6/08.12.2023г. за 100,00 лв.- главница;

4.МЦ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД- ЕИК 119635356, издаден акт АА-03-8/08.12.2023г. за 75,00лв.- главница;

5.МБАЛ-ЕСКУЛАП ООД- ЕИК 822100491, издаден акт АА-03-9/08.12.2023г. за 200,00 лв- главница;

6.СМДЛ-ДИА СКАН ЕООД- ЕИК 110541222, издаден акт АА-03-11/11.12.2023г. за 75,00 лв- главница;

7.СМДЛ-МАТЕЕВ ГАМА КВАНТ М ЕООД- ЕИК 103857597, издаден акт АА-03-12/11.12.2023г. за 100,00 лв- главница;

8.ГПДМ ИМПЛАНТ-ДЕНТ 98 ООД- ЕИК 121713869, издаден акт АА-03-13/11.12.2023г. за 100,00 лв- главница.

Виртуален форум на тема: Rays of Hope / Two Years of Hope-Working Towards #CancerCare4All

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) организира Виртуален форум на тема: Rays of Hope / Two Years of Hope-Working Towards #CancerCare4All, който ще се проведе на 1 и 2 февруари 2024 година.

Инициативата стартира преди две години и целта й е да допринесе за намаляване на разпространението на раковите заболявания, като подпомогне достъпа до лъчелечение за повече пациенти.

По време на форума ще бъде дадена възможност на заинтересованите страни-членки на МААЕ да се поучат от опита на държавите от първата вълна на инициативата Rays of Hope. Ще бъдат организирани технически дискусии, представени добри практики за устойчивост на съоръженията за лъчева терапия и др.

Датата на форума не е избрана случайно, тъй като в дните на събитието се отбелязват две години от стартиране на инициативата Rays of Hope, както и Международния ден за борба с рака.

Събитието ще бъде предавано на живо в интернет, за да може повече хора да имат достъп до представяната информация. Допълнителна информация относно форума и възможността за участие може да намерите в приложените файлове.

RoH Forum 2024 save the date

February RoH Forum -preliminary agenda