Посещение на г-н Андрей Чупов, отговорник за България по програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ

От 16 до 18 март 2016 г. г-н Андрей Чупов, отговорник за България по програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ посети страната ни. Целта на визитата бе да се запознае с изпълнението на Националните проекти по програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ от настоящия цикъл 2016 – 2017 г. Г-н Чупов посети Института по физиология на растенията и генетика съм БАН, УМБАЛ “Александровска”, Националния център по радиобиология и радиационна защита и Института по органична химия – БАН. Там той се срещна с националните отговорници по съответните проекти и изрази своето задоволство от реализирането им на този етап. Бяха дискутирани още и актуализация в работните планове, заявки за доставка на оборудване и други въпроси от логистичен характер. По време на посещението си, г-н Чупов се срещна и с председателя на АЯР, ст. н.с. д-р Лъчезар Костов. Двамата обсъдиха възможностите за нови предложения за Национални проекти за следващия двегодишен цикъл (2018-2019 г.) на програмата.
image_large (4)

Предложения за национални проекти по Програмата за техническо сътрудничество на Международната агенция за атомна енергия за периода 2018-2019 г.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) инициира процедура за набиране на предложения за национални проекти по Програмата за техническо сътрудничество, осъществявана от Департамента по техническо сътрудничество със страните-членки за програмния цикъл 2018-2019 година. В писмото на МААЕ (приложено по-долу в PDF формат) е разписана процедурата за представяне на предложения, както и изискванията и критериите, на които те трябва да отговарят.
 
Заинтересованите институти, учебни и медицински заведения, както и други организации провеждащи дейности, включващи използването на ядрената енергия и на източници на йонизиращи лъчения могат да представят в Агенцията за ядрено регулиране своите предложения в срок до 20 април 2016 година. Същите ще бъдат разгледани и оценени и тези, които отговарят най-пълно на критериите за национален проект на МААЕ ще бъдат представени в Международната агенция. Впоследствие, организациите и ведомствата, чиито проекти са одобрени от МААЕ ще бъдат информирани за по-нататъшните стъпки, които следва да предприемат.
 

АЯР издаде лицензия на АЕЦ “Козлодуй” за сухо съхранение на отработено ядрено гориво

На 29.01.2016 г. председателят на АЯР връчи на АЕЦ “Козлодуй” лицензия за експлоатация на хранилището за сухо съхранение на отработено ядрено гориво (ХССОЯГ). Срокът на лицензията е 10 години. Документът позволява на АЕЦ “Козлодуй” да приема и съхранява oтработеното ядрено гориво, получено от експлоатацията на реактори тип ВВЕР-440 на АЕЦ “Козлодуй”, с използване на технология за “сухо съхранение”. Също така лицензията позволява на АЕЦ “Козлодуй” превозване на ОЯГ от Хранилището за отработено ядрено гориво (ХОГ) до ХССОЯГ чрез контейнери “CONSTOR 440/84”.

image_preview (15)

С Постановление № 395 на МС от 30.12.2015 г. са приети изменения и допълнения в две наредби по предложение на председателя на АЯР

С Постановление № 395 на МС от 30.12.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет са приети изменения и допълнения в Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, приета с Постановление № 93 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 76 от 2012 г.) и Наредбата за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия, приета с Постановление № 209 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 74 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 27 от 2015 г.).
 
Постановлението е обнародвано в ДВ бр. 4 от 15.01.2016 г.
 

АЯР подписа Споразумение за сътрудничество с Националната комисия за контрол на ядрените дейности на Румъния

На 20.01.2016 г. в Агенцията за ядрено регулиране официално бе подписано Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Националната комисия за контрол на ядрените дейности на Румъния за обмен на техническа информация и сътрудничество при регулирането и контрола на ядрената безопасност и радиационната защита. Документът бе подписан съответно от председателя на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов и от неговия румънски колега г-н Габрил Петре. Споразумението бе одобрено от Министерски съвет на неговото заседание от 09.12.2015 г. С подписването на документа се цели задълбочаване на партньорството между регулаторите на двете страни и се насърчава сътрудничеството между тях, обмена на техническа информация и сътрудничество при регулирането и контрола на ядрената безопасност и радиационната защита. Споразумението се подписва за период от 5 години с възможност за автоматично продължаване.
 
По време на срещата бяха дискутирани още въпроси, свързани с превоза на ОЯГ по р. Дунав, механизмите за предаване на навременна информация в случай на аварийна ситуация на населението на общините в Румъния, които са в близост до АЕЦ “Козлодуй”. Сред темите на разговорите бе и сътрудничеството по отношение на физическата защита на ядрени съоръжения. Гостите посетиха и аварийния център на АЯР, където се запознаха с оборудването и системите за получаване на информация за радиационната обстановка в страната, в Европа и в целия свят. Г-жа Марина Низамска, началник на аварийния център, представи процедурите за работа на аварийните екипи и взаимодействието им с останалите компетентни институции, регулиращи органи и МААЕ при аварийна ситуация.
image_large (5)

АЯР представи дейността си за 2015 година пред обществеността

На 14 януари 2016 г., на пресконференция в Агенцията за ядрено регулиране, председателят ст.н.с. д-р Лъчезар Костов представи дейността за изминалата 2015 година. От страна на АЯР участваха още Борислав Станимиров – заместник председател, Алексей Алексиев – заместник председател, Веселин Драганов – гл. директор на гл. дирекция “Ядрена безопасност”, Тинко Ганчев – директор ”Анализи и оценки на безопасността”, Николай Тодоров – дириректор “Радиационна защита”, Александър Рогачев – директор “Международно сътрудничество”.
 
Журналистите бяха запознати с реализацията на проекта „Въвеждане на комплексни административни услуги, включително чрез автоматизиран обмен на данни с публикувани регистри на администрацията“, финансиран по програма ОПАК, промените, направени в Нормативната уредба, изпълнението на мерките по Националния план за действие в отговор на аварията във Фукушима. В дискусиите бяха обсъдени още програмата и дейностите по удължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”, увеличаване на топлинната мощност на централата, поетапния преход на блок 6 към експлоатация с усъвършенствано ядрено гориво (тип ТВСА-12), изграждане на ново ядрено съоръжение на площадката на АЕЦ “Козлодуй”.
 
Сред темите на пресконференцията бяха и предстоящото издаване на лицензия за експлоатация на Хранилището за сухо съхранение на отработило гориво, условията за лицензиране на ново ядрено съоръжение, както и въпроси, свързани с изграждането на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци. Представителите на медиите получиха информация и за сътрудничеството на АЯР с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна, Русия.

Пресконференция в АЯР

Агенцията за ядрено регулиране организира пресконференция, на която ще представи дейността си за изминалата 2015 година. Пресконференцията ще се проведе на 14 януари 2016 г. (четвъртък) от 11 часа в Голяма зала на Учебния център на АЯР (бул. “Шипченски проход” № 69). Поканени са представителите на всички медии.

АЯР въведе система за електронни услуги

Системата за електронни услуги на Агенцията за ядрено регулиране се използва за подаване на заявления за издаване, изменение, подновяване и прекратяване на лицензии и разрешения, заявления за регистрация на дейности с незначителен риск, заверяване на декларации по регламент 1493/93/ЕВРАТОМ, съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Системата за електронни услуги е разработена по проект, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“.
 
Целта на проекта е да се модернизира обслужването на гражданите и бизнеса като се разработи система за електронни услуги, чрез която да се улесни подаването на документи за издаване на лицензии и разрешения по ЗБИЯЕ. АЯР контролира и лицензира 13 ядрени съоръжения и над 1200 лицензианта, които използват източници на йонизиращи лъчения. Чрез изграждането на системата за електронни услуги на АЯР ще се даде възможност на лицензиантите да подават електронни заявления за издаване, изменение, продължаване на лицензии и разрешения.