Агенцията за ядрено регулиране и Ядреният регулаторен орган на Турция подписаха Меморандум за разбирателство

От 25 до 27 юли 2022 г. на работно посещение в Турция по покана на Ядрения регулаторен орган (NDK) на страната бяха председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Цанко Бачийски и заместник-председателят на Агенцията  Борислав Станимиров.

По време на посещението двете страни обмениха информация за структурата и функциите на двата регулаторни органа, тяхната роля в регулирането на безопасното използване на ядрената енергия за мирни цели и перспективите за бъдещото сътрудничество между тях.

В рамките на визитата бе подписан Меморандум за разбирателство между АЯР и NDK за сътрудничество и обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност. Текстът на Меморандума бе одобрен с Решение №326 на Министерски съвет от 20 май 2022 г.

Документът предвижда обмен на експертен опит, техническа и регулаторна информация в областта на ядрената и радиационната безопасност, аварийното реагиране и готовност, управлението на радиоактивни отпадъци и транспортирането на радиоактивен материал.

След подписването на Меморандума за разбирателство българската делегация посети и площадката на атомната електроцентрала Аккую, която е в процес на изграждане в провинция Мерсин. АЕЦ Аккую е първата ядрена мощност в Турция и включва 4 ВВЕР реактора от ново поколение с мощност 1200 MW всеки.

АЕЦ Аккую се смята за най-голямата строителна площадка в света в момента,  където са ангажирани над 26 000 работници. Атомната централа е и единствената, при която строителството и на четирите ядрени блока се извършва едновременно.

Първи блок на АЕЦ Аккую се очаква да бъде въведен в експлоатация през 2023 г. След нейното окончателно завършване атомната централа ще произвежда около 35 млрд. kWh електроенергия годишно и ще покрива около 10% от потреблението на електроенергия в Турция. Страната планира изграждането на още две ядрени мощности в рамките на развитието на ядрената си програма.

Успешно приключиха първите студентски стажове в АЯР

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски връчи удостоверения за успешно преминат стаж на първите двама студенти, които стажуваха в структури на ядрения регулатор през юли. Това са Борис Манчев, студент по право, на стаж в дирекция „Международно сътрудничество“ и Емма Поппетрова, студент в направление физически науки, в дирекция „Радиационна защита“.

За първа година Агенцията за ядрено регулиране участва в централизираната кампания за летни студентски стажове в държавната администрация.  Общо четирима студенти ще проведат стажове в различни дирекции на Агенцията. Предстои през септември още двама студенти по право да преминат стаж в дирекция „Обща администрация“ на регулатора.

Стажантската програма предоставя възможности за запознаване с държавната администрация, придобиване на практически опит и професионални умения.

Стипендиантска програма на Международната агенция за атомна енергия „Мария Склодовска-Кюри“

Международната агенция за атомна енергия открива стипендиантската си програма „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCFP) за 2022/2023 година. Програмата стартира през 2020 година е насочена към увеличаването на броя на жените в ядрената сфера. Целта й е младите жени да бъдат насърчавани към кариерно развитие в области, свързани с ядрената енергия и нейните приложения.

Освен финансова помощ, програмата предоставя възможност за стажантки програми, както и участие в различни образователни и професионални мероприятия.

Желаещите да кандидатстват в програмата могат да направят това до 30 септември 2022 година.

На следната интернет страница може да бъде намерена повече информация за стипендиантската програма, както и начинът за кандидатстване:

https://www.iaea.org/about/overview/gender-at-the-iaea/iaea-marie-sklodowska-curie-fellowship-programme/Information-for-applicants

АЯР участва в седмата среща за преглед на страните по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци

От 27 юни до 8 юли 2022 г. във Виена се провежда седмата среща за преглед на страните по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и безопасност при управление на радиоактивни отпадъци (Единната конвенция). На срещата се разглеждат националните доклади по изпълнение на изискванията на Конвенцията от ратифициралите я държави. Българската делегация за Прегледа се ръководи от г-н Цанко Бачийски, председател на Агенцията за ядрено регулиране, и включва представители на Агенцията за ядрено регулиране, Министерството на външните работи, Министерството на енергетиката, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“.

На 30 юни г-н Бачийски представи успешно националния доклад на Република България по Единната конвенция. Презентацията включваше актуалното състояние, постиженията и предизвикателствата пред безопасното управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци в България. По време на проведената след презентацията дискусия членовете на българската делегация отговориха на над 20 въпроса, поставени от представители на Австрия, Великобритания, Гана, Индонезия, Канада, Латвия, Обединени арабски емирства, Оман, Полша, САЩ, Финландия и Франция.

В заключенията по прегледа бяха откроени някои добри практики на нашата страна като приемането на Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022 – 2032 г., въвеждането в експлоатация на съоръжението за плазмено изгаряне на радиоактивни отпадъци на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ и др. Бяха отбелязани и някои предизвикателства, свързани с бъдещата реализация на проекта за дълбоко геоложко погребване на радиоактивни отпадъци.

Министерският съвет прие Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022-2032 г.

С Решение на Министерския съвет от 15.06.2022 е приета „Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022-2032 г.

Основната цел на Стратегията е да бъде изградена устойчива система за подготовка, усъвършенстване и развитие на специалистите, необходими за ефективната работа на ядрения сектор, да се преодолее несъответствието между потребностите и наличието на кадри. Важната задача е да се създадат условия за разширен прием на млади хора в средното и висшето образование, за обучението им в сферата на инженерните, техническите и фундаменталните науки, за стимулиране на тяхната професионална реализация.

Стратегията обхваща всички етапи на функциониране на ядрените технологии – на строителство, експлоатация, извеждане от експлоатация, съхранение на отработеното ядрено гориво.

Очертана е ролята на заинтересованите страни – държавните институции, в това число образователната система и икономическите субекти.

Съобщение относно публикуване на информация за състоянието на ядрените съоръжения в Украйна на интернет страницата на АЯР

Считано от 16.06.2022 г., информация за състоянието на ядрените съоръжения в Украйна ще бъде публикувана на интернет страницата на Агенцията за ядрено регулиране, в случай че е настъпила промяна в състоянието им.

Информация за стойностите на радиационната обстановка в Република България може да намерите на интернет страницата на Агенцията в рубрика „Бюлетин за гама фона“

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 15.06.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 14.06.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 13.06.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

Информация за стойностите за радиационната обстановка в България и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна

Към 08:00 часа на 12.06.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Няма промяна в състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.