Уведомяване на заинтересованите лица за започване на производство по издаване на актове за установяване на публични държавни вземания

На основание чл.26, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.166, ал.2 от Данъчно – осигурително процесуално кодекс, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административно производство по издаване на актове за установяване на публични държавни вземания, както следва:
 

Делегация на Гръцкия регулиращ орган посети АЯР

На 6 и 7 декември 2018 г. делегация на Гръцката комисия за атомна енергия (ЕЕАЕ) беше на посещение в България по покана на председателя на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов. Тя бе водена от председателя на комисията г-н Христос Хоусиадас, а в състава й бяха включени г-н Костас Потириадис, г-жа Василики Тафили и г-н Константинос Карфопулос.
По време на посещението представителите на гръцкия регулатор проведоха среща с председателя на АЯР г-н Л. Костов, зам.-председателя г-н Борислав Станимиров, както и с експерти от отдел „Аварийно планиране и готовност“. Гръцките колеги бяха запознати с ролята и функциите на АЯР в случай на ядрена или радиационна авария, аварийната готовност и реагиране при възникване на авария в ядрени съоръжения. Гръцките представители проявиха силен интерес към новите методи за радиационно обследване и мониторинг, които им бяха представени – безпилотна авиационна система (БАС) за радиационно разузнаване, аерогама сканиране, спектрометрия и картиране. Българските експерти запознаха гостите и с автоматизирана информационна система за радиационен мониторинг, благодарение на която Агенцията за ядрено регулиране, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и компетентните държавни органи получават данни за радиационната обстановка на територията на Република България в реално време.
От своя страна експертите на гръцкия регулаторен орган представиха на българските си колеги основните дейности на Гръцката комисия за атомна енергия, промените, които са настъпили в регулатора от 2011 година, когато е било последното им посещение в България, аварийната готовност и реагиране при възникване на радиационна авария и при потенциално трансгранично въздействие при ядрена авария в съседни на Гърция страни. Те запознаха българските експерти и с резултатите от проведено в Гърция национално проучване на общественото мнение за информираността, нагласите и възприятия на гръцките граждани относно генерирането на електрическа енергия от ядрени централи и въздействието на радиоактивността. В рамките на посещението си гръцката делегация посети и Аварийния център на АЯР, където получи изчерпателна информация за методите и средствата за изготвяне на компетентна информация в аварийна ситуация.

 

image

ЕК извърши проверка в България, съгласно чл. 35 на Договора ЕВРАТОМ

 В периода 13-15 ноември 2018г. в Република България се извърши проверка на Европейската комисия (ЕК) съгласно чл. 35 от Договора ЕВРАТОМ за радиационен мониторинг на околната среда. В проверката участваха експертите на ЕК г-н Веса Танер и г-жа Фаидра Цика от отдел Радиационна защита и ядрена безопасност в Генерална дирекция Енергетика.
АЯР координира подготовката и провеждането на проверката. Преди началото на проверката в ЕК беше изпратена подробна предварителна информация, съдържаща данни относно законодателните основи на радиационния мониторинг на околната среда в Република България, компетентните органи в областта на радиационния мониторинг на околната среда в София, лабораториите, участващи в програмата за мониторинг, радиационния мониторинг на околната среда в София – мощност на дозата, мониторинг на въздух, води, почви, храни.
По време на проверката бяха посетени лаборатории и оборудване на Изпълнителна агенция по околна среда към Министерство на околната среда и водите, Национален център по радиобиология и радиационна защита към Министерство на здравеопазването, Национален институт по метеорология и хидрология, Софийска дирекция по пожарна безопасност и защита на населението към Министерство на вътрешните работи, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Проверяващите бяха запознати с Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и със Системата за радиационен мониторинг в случай на авария в АЕЦ „Козлодуй“.
Предварителните констатации на експертите на ЕК г-н Веса Танер и г-жа Фаидра Цика са, че Република България изпълнява изискванията на чл. 35 от Договора за ЕВРАТОМ за радиационен мониторинг на околната среда. Отбелязани бяха и някои добри практики. Окончателният доклад с резултатите от проверката ще бъде изпратен в Република България след няколко седмици.

 

image_preview (6)

Посещение на Людмила Вишчор, отговорник за България от Департамента за Техническо сътрудничество на МААЕ

 От 9 до 12 октомври г-жа Людмила Вишчор, отговорник за България от отдел „Европа“ на Департамента за Техническо сътрудничество на МААЕ, посети страната ни. Целта на посещението й бе да се запознае с изпълнението на Националните проекти по програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ от цикъла 2018 – 2019 г. и да окаже логистична подкрепа за успешното приключване за националните проекти за програмен период 2016-2017.

По време на посещението си г-жа Вишчор посети Института по физиология на растенията и генетика към БАН, Института по органична химия – БАН, Факултета по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, УМБАЛ “Александровска”, Националния център по радиобиология и радиационна защита, Екоинженеринг-РМ и Института по зеленчукови култури „Марица“ в Пловдив. Срещна се с националните отговорници по съответните проекти и изрази положително становище за реализирането им. Людмила Вишчор обсъди в детайли с българските си колеги и новото предложение за национален проект на Агенцията за ядрено регулиране.Г-жа Вишчор се срещна и с председателя на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов. Двамата обсъдиха текущите проекти и новите предложения за национални проекти за следващия двугодишен цикъл (2020-2021 г.) на програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ.

 

1web-ready

Проведени срещи на представителите на АЯР в рамките на 62-та Генерална конференция на Международната агенция за атомна енергия

Подписване на 4-та рамкова програма за сътрудничество с МААЕ
На 19-ти септември бе подписана 4-та рамкова програма за сътрудничество на България с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Рамковите програми определят приоритетните области на оказване на помощ от страна на МААЕ на страните – членки. Те се подписват за период от 5 години, като инициативата е поставена от Международната агенция през 2001 г. В 4-та рамкова програма, обхващаща периода 2018 – 2023 г., нашата страна ще взаимодейства с МААЕ в областта на ядрената и радиационната безопасност, физическата защита на ядрени съоръжения, приложението на ядрените технологии в селското стопанство и здравеопазването и изграждане на компетентности.
Рамковата програма подписаха заместник – генералният директор на МААЕ и ръководител на Департамента по техническо сътрудничество г-н Дажу Янг и председателят на Агенцията за ядрено регулиране и ръководител на българската делегация за Генералната конференция ст.н.с. д-р Лъчезар Костов.

 

bulgaria-web-1
Подписване на Меморандум за разбирателство с унгарския регулиращ орган по ядрена безопасност
Също на 19-ти септември бе подписан Меморандум за разбирателство с унгарския регулиращ орган по ядрена безопасност. Подписването на Меморандума се реализира по взаимно решение на двете страни с цел задълбочаване на партньорството между двата регулиращи органа в специфичните за ядреното регулиране области. Меморандумът предвижда обмен на информация между страните в областта на проекти за изграждане на нови ядрени централи, изследвания, свързани с безопасността при лицензирането и регулаторния контрол на ядрени съоръжения, общи въпроси от ядрената сигурност и радиационна защита и физическата защита на високоактивни източници, аварийна готовност и реагиране, погребване, съхраняване, преработка на радиоактивни отпадъци. Меморандумът бе подписан от председателя на унгарския регулиращ орган по ядрена безопасност г-н Дюла Фихтингер и от председателя на Агенцията за ядрено регулиране и ръководител на делегацията ст.н.с. д-р Лъчезар Костов.
 
Среща с ръководството на Комисията за ядрено регулиране на САЩ
На 20-ти септември се проведе среща между ръководителя на Комисията за ядрено регулиране на САЩ (US NRC) г-жа Кристин Свиники и председателя на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов. Целта на срещата бе обмен на информация по въпросите на ядрено регулиране в двете страни и тенденциите в бъдещото използване на ядрената енергетика в САЩ и България. Обсъдено бе и бъдещото използване на софтуерни продукти за нуждите на изследванията на ядрената безопасност.
bulgaria-web-3

Среща с ръководителя на гръцкия регулиращ орган
На 20-ти септември бе проведена среща с ръководителя на гръцката комисия за атомна енергия д-р Христос Хоусиадас и членове на гръцката делегация. Българската делегация се ръководеше от председателя на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов. Тема на разговорите бе аварийната готовност на двете страни в случай на ядрена авария включително обосновка на взимането на решения за действие, моделите на атмосферната дисперсия и използването на дронове за целите на радиологичното наблюдение. Двете страни се договориха за провеждане на съвместни посещения за опознаване дейността на съответните аварийни центрове.

 

bulgaria-web-4

Среща с ръководството на румънския регулиращ орган по ядрена безопасност
На 21-ви септември се проведе среща с ръководството на румънския регулиращ орган по ядрена безопасност (CNCAN). Бе обменена информация от общ интерес за двата регулатора в областта на инвестициите в ядрените енергийните сектори, образната диагностика в медицината, контрола на трансграничния трафик на източници на йонизиращи лъчения. Румънската страна прояви интерес към инсталацията за изгаряне на РАО на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и изрази желание за посещение на съоръжението. Отчетено бе доброто сътрудничество между АЯР и CNCAN и че традицията за съвместни инспекции трябва да продължи. Делегациите на двете страни се ръководеха от председателя на CNCAN г-н Родин Трайчу и от председателя на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов.

 

bulgaria-web-5

62 сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия

От 17 септември във Виена започна 62-та сесия на Генералната конференция на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ), която ще продължи до 21 септември. Българската делегация се ръководи от председателя на Агенцията за ядрено регулиране ст.н.с. д-р Лъчезар Костов. В работата на конференцията участват още Красимир Първанов, заместник-министър на енергетиката, Иван Андреев, изпълнителен директор на АЕЦ “Козлодуй”, Светослав Спасов, постоянен представител на България при ООН, ОССЕ и други международни организации, представители на администрацията на АЯР и съветници в постоянното представителство във Виена.
Дневният ред на делегатите от държавите-членки на МААЕ включва обсъждането на мерки за укрепване на международното сътрудничество в областта на ядрената безопасност, радиационната защита и безопасността при транспорт на радиоактивни материали и при управление на радиоактивните отпадъци. Ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с дейността на МААЕ в областта на техническото сътрудничество, ядрената наука, технологиите и приложението на ядрените методи и подобряването на ефективността и ефикасността на системата на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие.

ready-web-1

Ръководството на АЯР се срещна с представители на Китайската национална енергийна администрация

Ръководството на Агенцията за ядрено регулиране проведе работна среща с китайска делегация, водена от заместник-генералния директор на Китайската национална енергийна администрация Ши Лишан и включваща ръководители на Китайската национална ядрена корпорация (CNNC), Китайската ядрена енергийна корпорация (CGN) и Държавната корпорация за ядрени енергийни технологии (SNPTC). В срещата участваха председателят на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, заместник-председателят Борислав Станимиров и директори на дирекции в агенцията.
Изискванията на АЯР към всички лицензианти, желаещи да работят в България са еднакви, съобразени са с европейските и международни стандарти за ядрена безопасност и са разписани конкретно в нормативната ни уредба. „Уверен съм, че те са сходни и с китайските изисквания, тъй като и двете страни – България и Китай, сме пълноправни членове на Международната агенция по атомна енергия“, подчерта председателят на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов по време на срещата.
Експертите на АЯР запознаха китайските представители с регулаторната рамка относно лицензирането на нови ядрени мощности и с конкретни параметри на техническия проект на АЕЦ „Белене“, касаещи регулаторните изисквания на българското законодателство.
От своя страна Ши Лишан представи политиката за развитие на ядрена енергетика в Китайската народна република, като акцентира на възможностите на техните компании за изграждане на ядрени реактори от ново поколение, успешното развитие на човешки ресурси в областта на ядрената енергетика и желанието на страната да инвестира в ядрени мощности зад граница, като подчерта интереса на Китай за инвестиция в ядрени съоръжения в България.
Посещението на китайската делегация в България е една от първите инициативи в изпълнение на подписания Меморандум за разбирателство относно мирното използване на ядрената енергия в началото на месец юли тази година, между Министерството на енергетиката и Китайската национална енергийна администрация.

2ready-web

Съобщение за налагане на принудителна административна мярка на “Гитава” ООД

Със Заповед № АА-04-125/23.08.2018 г. на председателя на Агенция за ядрено регулиране е наложена принудителна мярка на “Гитава” ООД по чл. 150, т. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (спиране дейността на дружеството по Разрешение серия ВС, рег. № 4252, издадено от председателя на Агенция за ядрено регулиране).
 

Нови форми-образци на Анкетен лист за издаване на лицензия за дейност с източници на йонизиращи лъчения и Актуализиран анкетен лист за подновяване на лицензия за дейност с източници на йонизиращи лъчения

Съдържанието на анкетните листове е съобразено с изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн. ДВ бр. 63 от 2002 г., изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 2017 г.), Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия (обн. ДВ бр. 41 от 2004 г., изм. и доп. ДВ. бр. 37 от 2018 г.) и Наредбата за радиационна защита (обн. ДВ бр. 16 от 2018 г.).

Указания и необходими документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензия или разрешение за дейност с източници на йонизиращи лъчения

 
Тези указания и документи се основават на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн. ДВ бр. 63 от 2002 г., изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 2017 г.), Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия (обн. ДВ бр. 41 от 2004 г., изм. и доп. ДВ. бр. 37 от 2018 г.) и Наредбата за радиационна защита (обн. ДВ бр. 16 от 2018 г.).