Актуализиран списък на категориите информация подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Агенция за ядрено регулиране

На основание чл.15а от Закона за достъп до обществена информация обявявам актуализиран списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата на дейност на Агенцията за ядрено регулиране.

Семинар на МААЕ за проверка на обучението и подготовката на експерти, работещи в областта на ядрената безопасност и сигурност

От 21 до 24 февруари 2017 г. в Агенцията за ядрено регулиране се провежда регионален семинар на МААЕ на тема: „Програма за проверка на обучението и подготовката на експерти, работещи в областта на ядрената безопасност и сигурност”. Целта на семинара е запознаване на участниците с ръководството за Education and Training Review Service (ETReS) на МААЕ, провеждане на дискусии и получаване на обратна връзка за него. Това ръководство се използва за самооценка от държавите и за провеждане на ETReS мисии от МААЕ. Целта на ETReS мисиите е оценка на цялостната система и програма на държавите за образование и обучение по ядрена безопасност, което основно обхваща университети и образователни институции, регулатори, оператори и инженерингови организации.
Образованието и обучението е част от изграждането на експертен капацитет по ядрена безопасност. Една от мерките на МААЕ след инцидента във Фукушима е изграждане и засилване на експертния капацитет в държавите, включително създаване и усъвършенстване на национални програми по въпроса. В семинара участват представители на университети, образователни институции, регулатори, оператори и инженерингови организации от Албания, Армения, Беларус, Грузия, Унгария, Казахстан, Литва, Полша, Румъния и България.

p1160354

Провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица по проект на Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически контрол на съоръжения с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност, както и на предварителна

Провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица по проект на Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически контрол на съоръжения с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност, както и на предварителна оценка на въздействието по проекта на нормативен акт. Срокът за предложения и становища по проекта на нормативен акт, доклада и оценката на въздействието е 30-дневен от настоящото съобщение.

Събитие във френска АЕЦ

По данни на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) на 9 февруари 2017 г. в 10:15 часа в турбинната зала на първи блок във френската АЕЦ „Фламанвил“ е възникнал взрив, последван от пожар. При взрива има леко пострадали петима работници, на които е оказана медицинска помощ. Агенцията по ядрена безопасност на Франция съобщава, че няма риск от радиоактивно замърсяване, тъй като събитието е възникнало в неядрената част на централата. От съображения за безопасност реакторът на първи блок е спрян. Централата е разположена в Северна Франция в областта Ла Манш. На площадката се намират в експлоатация два енергоблока с реактори от типа PWR (реактори с вода под налягане) с мощност по 1300 MW всеки. Трети блок е в строеж. Централата е собственост на EDF.

Министерският съвет прие Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения

На 26.01.2017 година Министерския съвет прие Постановление № 26 обн., ДВ, изм. и доп., бр. 11 от 31.01.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2004 г. С предложените измененията и допълненията в Наредбата са отчетени приложимите документи на Международната агенция за атомна енергия (Международната скала за ядрени и радиационни събития INES). Актуализирани са критериите за докладване на събития при превоз на ядрен материал и в обекти с ИЙЛ и са добавени разпоредби по отношение на докладване в Агенцията за ядрено регулиране на събития при превоз на радиоактивни вещества. Разделени са критериите за докладване, според вида на съоръжението или дейността, с което се дава възможност за по-ясно дефиниране на критериите за докладване за всеки конкретен случай. Направени са редица терминологични уточнения и прецизирания и е добавено изискване за предоставяне на докладите за резултатите от разследването и анализа на събитията в електронен вид.

 

АЯР представи дейността си за 2016 година пред обществеността

Основното заключение на международните експерти, участвали в последващата Integrated Regulatory Review Service (IRRS) мисия на МААЕ, която се проведе в АЯР през 2016 г. е, че Агенцията е постигнала забележителен напредък в сравнение с 2013-та и е демонстрирала сериозен ангажимент за реализиране на стандартите на Международната агенция. Това каза председателят на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов по време на годишната пресконференция, организирана от Агенцията на 17 януари 2017 година. Господин Костов добави, че настоящата година е много важна за Агенцията за ядрено регулиране, тъй като през 2017-та българският регулатор ще отбележи 60 години от основаването си. Пред журналистите, той изрази своето мнение, че с “общи усилия ще успеем да дадем повече увереност на нашите лицензианти и на цялото общество, че АЯР е отговорна и компетентно дава своя принос за високото ниво на ядрена безопасност и радиационната защита в нашата страна”. Председателят на АЯР подчерта още, че Националната инфраструктура на Република България за осигуряване на ядрената безопасност и радиационната защита е създадена и се поддържа в съответствие с европейското законодателство и препоръките на Международната агенция за атомна енергия и Международната комисия по радиационна защита. Според него, резултатите от радиационния мониторинг на околната среда показват, че радиационният фон в страната не е повлиян от експлоатацията на ядрените съоръжения и обектите с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ).
 
По време на пресконференцията, журналистите бяха запознати и с дейността на Агенцията по отношение на лицензирането на ИЙЛ, в това число на нова високотехнологична апаратура за медицински цели. В тази връзка през изминалата година бе лицензиран и въведен в експлоатация, в УМБАЛ “Свети Георги“ ЕАД – гр. Пловдив, първият в страната „кибер нож“, който е иновация в лечението на туморни образования. Сред темите на пресконференцията бяха още изпълнението на мерките по Националния план за действие в отговор на аварията във Фукушима, промените в нормативната уредба през изминалата година, дейностите по удължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”, увеличаване на топлинната мощност на централата, поетапния преход на блок 6 към експлоатация с усъвършенствано ядрено гориво (тип ТВСА-12), както и сътрудничеството на АЯР с Международната агенция за атомна енергия и с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна, Русия.
dsc09013-

Пресконференция в АЯР

 Агенцията за ядрено регулиране организира пресконференция, на която ще представи дейността си за изминалата 2016 година. Пресконференцията ще се проведе на 17 януари 2017 г. (вторник) от 11 часа в Голяма зала на Учебния център на АЯР (бул. “Шипченски проход” № 69). Поканени са представителите на всички медии.

Публично обсъждане на Техническата спецификация за провеждане на тематичната партньорска проверка по управление на стареенето през 2017 г.

ДИРЕКТИВА 2014/87/ЕВРАТОМ НА СЪВЕТА от 8 юли 2014 година за изменение на Директива 2009/71/Евратом за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации, въвежда европейска система от тематични партньорски проверки на всеки 6 години, насочени към постоянно повишаване на ядрената безопасност. Първата партньорска проверка се предвижда за започне през 2017 г. на тема „Управление на стареенето на ядрените централи“. Първият етап от партньорската проверка е подготовка на Национален доклад за оценка от всички страни участнички. За повишаване ефективността от партньорския преглед, Асоциацията на европейските органи по ядрено регулиране WENRA разработи Техническата спецификация, с която се определя структурата и съдържанието на Националните доклади. Техническата спецификация е публикувана за обществено обсъждане и коментари до 30 ноември 2016 г. на интернет страницата на WENRA.

Посещение на новия директор на Дирекция Евратом Гаранции г-н Стефан Лехнер в АЯР, 14.10.2016 г.

На 14.10.2016 г. по негово желание на посещение в АЯР бе г-н Стефан Лехнер, назначен от юни 2016 г. за директор на Дирекция “Е” – Евратом Гаранции – в Главна дирекция “Енергетика” на Европейската комисия. Господин Лехнер бе приет от г-н Станимиров, зам.-председател на АЯР. Целта на посещението бе гостът да се запознае с организацията на дейностите по Споразумението по Гаранциите към Договора за неразпространение на ядреното оръжие у нас и да представи своите позиции за бъдещата работа на дирекцията му. Той подчерта ролята на договора ЕВРАТОМ и необходимостта от по-голяма прозрачност в дейността на инспекторите по Гаранциите, като отбеляза все по-засилващата се връзка между ядрената безопасност, ядрената сигурност и контрола за неотклонение на ядрен материал. Според него заплахата от терористични действия на територията на дадено ядрено съоръжение трябва да се отчита с много висока степен на важност. Той сподели виждането, че ядрената сигурност ще изисква все повече инвестиции в бъдеще, но няма да има възстановяване на тези средства – недопускането на инциденти ще е доказателство за правилното изразходване на тези инвестиции. Господин Лехнер прояви интерес към националното хранилище за РАО и каза, че досега по въпросите на Гаранциите няма критицизъм към работата на АЕЦ “Козлодуй”.

България подписа две споразумения с МААЕ за участие в международни мрежи за обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност

По време на 60-та Генерална конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), състояла се от 26 до 30 септември 2016 г. във Виена, България подписа две споразумения с МААЕ за включване в международни мрежи за обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност. На 27 септември бе подписано споразумението за включване на страната ни в Световна мрежа за обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност – Global Nuclear Safety and Security Network (GNSSN). От страна на МААЕ споразумението бе подписано от зам.-генералния директор и ръководител на департамента по ядрена безопасност и сигурност г-н Хуан Карлос Лентихо, а от българска – ръководителят на делегацията ни за конференцията ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, председател на АЯР. Световната мрежа за обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност (GNSSN) е един от елементите на Световната структура за обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност (GNSSF), свързана със споделянето на информация и познания между глобалната експертна общност. Това включва взаимодействие между членовете, което може да подпомогне работата, свързана с ядрената безопасност и по въпросите на сигурността. GNSSN е създадена с цел да осигури широка обмяна на основно знание, опит и поуки за ядрената безопасност и сигурност, необходими на експертите в областта.
20160927-gnssn