Съобщение за налагане на принудителна административна мярка на “Гитава” ООД

Със Заповед № АА-04-125/23.08.2018 г. на председателя на Агенция за ядрено регулиране е наложена принудителна мярка на “Гитава” ООД по чл. 150, т. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (спиране дейността на дружеството по Разрешение серия ВС, рег. № 4252, издадено от председателя на Агенция за ядрено регулиране).
 

Нови форми-образци на Анкетен лист за издаване на лицензия за дейност с източници на йонизиращи лъчения и Актуализиран анкетен лист за подновяване на лицензия за дейност с източници на йонизиращи лъчения

Съдържанието на анкетните листове е съобразено с изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн. ДВ бр. 63 от 2002 г., изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 2017 г.), Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия (обн. ДВ бр. 41 от 2004 г., изм. и доп. ДВ. бр. 37 от 2018 г.) и Наредбата за радиационна защита (обн. ДВ бр. 16 от 2018 г.).

Указания и необходими документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензия или разрешение за дейност с източници на йонизиращи лъчения

 
Тези указания и документи се основават на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн. ДВ бр. 63 от 2002 г., изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 2017 г.), Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия (обн. ДВ бр. 41 от 2004 г., изм. и доп. ДВ. бр. 37 от 2018 г.) и Наредбата за радиационна защита (обн. ДВ бр. 16 от 2018 г.).

Агенцията за ядрено регулиране е домакин на обучение за регулаторни инспекции по време на експлоатация на АЕЦ

Агенцията за ядрено регулиране е домакин на обучение за регулаторни инспекции на атомни електроцентрали в експлоатация от 9 до 13 юли. Обучението се реализира по проект на Европейската комисия „Обучение и практическо обучение на експерти от национални регулаторни органи и организации за техническа поддръжка за развитие и управление на техните регулаторни и технически способности“ (Training and Tutoring for experts of the NRAs and their TSOs for developing or strengthening their regulatory and technical capabilities”). В обучението в София се включиха 9 участници от регулаторните органи на Тайланд, Йордания, Бразилия, Виетнам, Монголия и Индонезия. В рамките на 5 дни експерти на АЯР и италианската организация, занимаваща се в областта на ядрената и радиационната безопасност и сигурност, ИТЕР-консулт ще запознаят участниците с основните аспекти на регулаторните инспекции по време на експлоатацията на АЕЦ и последните директиви на Европейския съюз относно ядрената и радиационната безопасност. Ще бъдат разгледани и референтните международни стандарти и изискванията за безопасност.
Програмата включва посещение на АЕЦ “Козлодуй”, където участниците ще имат възможност да се запознаят с действията при регулаторна инспекция на място, ролята и задачите на регулаторния инспектор.
Двама от участниците ще продължат курса на обучение с двумесечна практическа част, която ще се проведе в АЯР и АЕЦ „Козлодуй“.

bnra-hosts1
bnra-hosts2

Заместник-генералният директор на МААЕ Хуан Карлос Лентихо проведе работна среща в АЯР

Агенцията за ядрено регулиране в качеството си на регулатор е основният национален представител за връзка с Международната агенция за атомна енергия и играе ключова роля за привличането на други български институции за сътрудничество с МААЕ. Това подчерта г-н Хуан Карлос Лентихо, заместник-генерален директор на Международната агенция за атомна енергия и ръководител на департамента по ядрена безопасност и сигурност по време на посещението си в АЯР, на 5 юли. В работната среща участваха двамата зам.-председатели на АЯР, ръководителите на дирекции в агенцията, г-н Дмитри Никонов от департамента по ядрена безопасност и сигурност на МААЕ и постоянният представител на България във Виена посланик Светослав Спасов.
Гостите бяха запознати с дейността на българския ядрен регулатор и ефективното сътрудничество през годините в областта на ядрената безопасност и сигурност с международната агенция. Подчертан бе и фактът, че България е страна–съучредител на МААЕ. От своя страна, г-н Лентихо изказа благодарност за активното участие на български специалисти в комитетите по безопасност и сигурност на международната агенция. Според него регулиращите органи на страните-членки на МААЕ играят съществена роля в осигуряване безопасността и сигурността на ядрените съоръжения.

Заместник-председателят на АЯР Алексей Алексиев увери гостите, че добрата координация и сътрудничество между АЯР и МААЕ ще продължи и в бъдеще. Като възможности в тази посока бяха обсъдени въпросите за програмите на МААЕ за нови ядрени мощности, както и за съвместните дейности на международната агенция и страните-членки по отношение удължаване срока на експлоатация на съществуващи атомни електроцентрали. Засегнати бяха и въпросите на физическата защита на ядрените съоръжения.

1ready-web

Представяне на VI Национален доклад за изпълнение на задълженията на Република България по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, Виена, 22 май 2018

Днес, в централния офис на МААЕ във Виена беше представен шестият национален доклад на Република България в изпълнение на задълженията по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци (Единната конвенция). Шестият преглед се провежда от 21 май до 1 юни.
 
Българският доклад представи дейностите на страната в областта на законодателната и регулиращата рамка, основни цели на безопасността, както и безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво. Представено бе и управлението на използвани закрити ИЙЛ, както и планираните мерки за подобряване на ядрената и радиационна безопасност. Отчетени бяха следните области на добро представяне на България: техническите подобрения свързани с охлаждането на приреакторните басейни за отлежаване на ОЯГ, като резултат от прилагане на националния план за действие след аварията във Фукушима, своевременното започване на дейностите по извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“, както и завършването на процеса по издаване на разрешение за изграждане на националното хранилище за РАО.
 
Като основни предизвикателства пред българския ядрен сектор бяха посочени: завършване на изграждането и въвеждане в експлоатация на националното хранилище за РАО, завършване на дейностите по определяне на специфичните проблеми вследствие на уранодобива в Бухово и поддържане на достатъчен персонал в регулиращия орган.
 
На следващия преглед България трябва да докладва за изпълнението на следните дейности: проучване на възможностите за дълбоко геоложко погребване на високо активни отпадъци и дългоживущи ниско и средно активни отпадъци, въвеждане в експлоатация на инсталацията за плазмено изгаряне на твърди РАО и разработване на регулиращи ръководства за освобождаване на ядрени съоръжения от регулиращ контрол и оценка на безопасността на съоръжения за съхранение на РАО.
 
Българската делегация бе поздравена за изчерпателното представяне на доклада и детайлните отговори на поставените към него въпроси. Беше направено заключението, че Република България изпълнява задълженията си по Единната конвенция.
image_preview (7)

Водене на отчет и контрол и инвентаризация на източници на йонизиращи лъчения

 На интернет страницата на Агенция за ядрено регулиране са публикувани “Указания за водене на отчет и контрол и за инвентаризация на източници на йонизиращи лъчения”.
Указанията се основават на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и новата Наредба за радиационна защита (обн. ДВ бр. 16 от 2018 г.).

АЯР участва в Ден на кариерата във Физическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски“

На 16 май 2018 г. във Физическия факултет (ФзФ) на СУ “Св. Климент Охридски“ се състоя Ден на кариерата. Събитието беше организирано за трети път от Кариерния център на Факултета.
Цел на събитието беше да се предостави възможност на ключови работодатели да представят своите организации и възможности за реализация в тях пред възпитаниците на ФзФ. Тази година двадесет организации участваха в събитието.
АЯР участва със специално организиран щанд, където студентите имаха възможност да получат информационни и рекламни материали, свързани с дейността на АЯР и с възможностите за тяхното кариерно развитие.
Председателят на АЯР изнесе презентация пред участниците в събитието. Той направи преглед на историческото развитие на българския регулатор и на развитието на нормативната база в областта на ядрената безопасност и радиационна защита. Г-н Костов запозна аудиторията с лицензираните и контролираните от АЯР ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

image_preview (8)

Дни на ОИЯИ в България

От 15 до 18 май 2018 год. в кк „Боровец” за единадесета поредна година ще се проведе Пролетната студентска школа по ядрена физика „Дни на ОИЯИ в България”. Школата, превърнала се в традиция, е организирана от Агенцията за ядрено регулиране и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, съвместно с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в гр. Дубна, Руската федерация.
Лектори в школата ще бъдат водещи учени от Лабораторията по ядрени проблеми, Лабораторията по теоретична физика, Лабораторията по физика на високите енергии, Лабораторията по информационни технологии, Лабораторията по радиационна биология, Лабораторията по неутронна физика и Лабораторията по ядрени реакции на ОИЯИ. Те ще запознаят участниците с изследванията и разработките, по които се работи в ОИЯИ.
В Школата са поканени да участват студенти от България, Румъния, Сърбия, Гърция и Македония, както и учители по физика от български училища.

В АЯР започна международен семинар за използване на степенуван подход в инспекционната дейност

От 14 до 18 май 2018 г. Агенцията за ядрено регулиране е домакин на регионален семинар на тема: Използване на степенуван подход при планиране на инспекции, провеждането им и оценка на резултатите. Семинарът е организиран от Международната агенция по атомна енергия (МААЕ). В него ще участват 29 представители от 14 страни от Европа и Азия, включително от България.
Цел на семинара е участниците да споделят своят опит при прилагането на степенувания подход при извършване на инспекции и при налагане на административни наказателни и принудителни мерки в ядрени съоръжения и в обекти с ИЙЛ.
Лектори на семинара са експерти от МААЕ, Великобритания и Унгария.

image_preview (10)