АЯР подписа Споразумение за сътрудничество с Националната комисия за контрол на ядрените дейности на Румъния

На 20.01.2016 г. в Агенцията за ядрено регулиране официално бе подписано Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Националната комисия за контрол на ядрените дейности на Румъния за обмен на техническа информация и сътрудничество при регулирането и контрола на ядрената безопасност и радиационната защита. Документът бе подписан съответно от председателя на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов и от неговия румънски колега г-н Габрил Петре. Споразумението бе одобрено от Министерски съвет на неговото заседание от 09.12.2015 г. С подписването на документа се цели задълбочаване на партньорството между регулаторите на двете страни и се насърчава сътрудничеството между тях, обмена на техническа информация и сътрудничество при регулирането и контрола на ядрената безопасност и радиационната защита. Споразумението се подписва за период от 5 години с възможност за автоматично продължаване.
 
По време на срещата бяха дискутирани още въпроси, свързани с превоза на ОЯГ по р. Дунав, механизмите за предаване на навременна информация в случай на аварийна ситуация на населението на общините в Румъния, които са в близост до АЕЦ “Козлодуй”. Сред темите на разговорите бе и сътрудничеството по отношение на физическата защита на ядрени съоръжения. Гостите посетиха и аварийния център на АЯР, където се запознаха с оборудването и системите за получаване на информация за радиационната обстановка в страната, в Европа и в целия свят. Г-жа Марина Низамска, началник на аварийния център, представи процедурите за работа на аварийните екипи и взаимодействието им с останалите компетентни институции, регулиращи органи и МААЕ при аварийна ситуация.
image_large (5)

АЯР представи дейността си за 2015 година пред обществеността

На 14 януари 2016 г., на пресконференция в Агенцията за ядрено регулиране, председателят ст.н.с. д-р Лъчезар Костов представи дейността за изминалата 2015 година. От страна на АЯР участваха още Борислав Станимиров – заместник председател, Алексей Алексиев – заместник председател, Веселин Драганов – гл. директор на гл. дирекция “Ядрена безопасност”, Тинко Ганчев – директор ”Анализи и оценки на безопасността”, Николай Тодоров – дириректор “Радиационна защита”, Александър Рогачев – директор “Международно сътрудничество”.
 
Журналистите бяха запознати с реализацията на проекта „Въвеждане на комплексни административни услуги, включително чрез автоматизиран обмен на данни с публикувани регистри на администрацията“, финансиран по програма ОПАК, промените, направени в Нормативната уредба, изпълнението на мерките по Националния план за действие в отговор на аварията във Фукушима. В дискусиите бяха обсъдени още програмата и дейностите по удължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”, увеличаване на топлинната мощност на централата, поетапния преход на блок 6 към експлоатация с усъвършенствано ядрено гориво (тип ТВСА-12), изграждане на ново ядрено съоръжение на площадката на АЕЦ “Козлодуй”.
 
Сред темите на пресконференцията бяха и предстоящото издаване на лицензия за експлоатация на Хранилището за сухо съхранение на отработило гориво, условията за лицензиране на ново ядрено съоръжение, както и въпроси, свързани с изграждането на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци. Представителите на медиите получиха информация и за сътрудничеството на АЯР с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна, Русия.

Пресконференция в АЯР

Агенцията за ядрено регулиране организира пресконференция, на която ще представи дейността си за изминалата 2015 година. Пресконференцията ще се проведе на 14 януари 2016 г. (четвъртък) от 11 часа в Голяма зала на Учебния център на АЯР (бул. “Шипченски проход” № 69). Поканени са представителите на всички медии.

АЯР въведе система за електронни услуги

Системата за електронни услуги на Агенцията за ядрено регулиране се използва за подаване на заявления за издаване, изменение, подновяване и прекратяване на лицензии и разрешения, заявления за регистрация на дейности с незначителен риск, заверяване на декларации по регламент 1493/93/ЕВРАТОМ, съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Системата за електронни услуги е разработена по проект, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“.
 
Целта на проекта е да се модернизира обслужването на гражданите и бизнеса като се разработи система за електронни услуги, чрез която да се улесни подаването на документи за издаване на лицензии и разрешения по ЗБИЯЕ. АЯР контролира и лицензира 13 ядрени съоръжения и над 1200 лицензианта, които използват източници на йонизиращи лъчения. Чрез изграждането на системата за електронни услуги на АЯР ще се даде възможност на лицензиантите да подават електронни заявления за издаване, изменение, продължаване на лицензии и разрешения.