Министерският съвет прие Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи

С Постановление № 245 от 21.09.2016 г. Министерския съвет прие нова Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи и отмени Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи от 2004 г. (приета с ПМС № 172 от 19.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 66 от 30.07.2004 г.). В периода от 2004 г. досега са настъпили значителни промени в изискванията за безопасност към ядрени централи, както и явлението в АЕЦ “Фукушима” в Япония. С Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи са въведени най – новите изисквания и стандартите за безопасност в европейски и световен мащаб, както по отношение на новоизграждащи се ядрени централи, така и по отношение на ядрените централи в експлоатация. Отчетени са изводите и поуките от аварията в АЕЦ “Фукушима” в Япония и от проведените стрес-тестове в Европейските ядрени централи (2011 г.).
 
С Наредбата са въведени изискванията на Директива 2014/87/ ЕВРАТОМ НА СЪВЕТА от 8 юли 2014 година за изменение на Директива 2009/71/Евратом за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации по отношение на ядрените централи. Въведени са концептуално нови изисквания за осигуряване безопасността на ядрените централи, съответстващи на по-високите стандарти за безопасност, приложими за новоизграждащите се ЯЦ в съответствие с доклад от март 2013 г. на Асоциацията на Европейските органи за ядрено регулиране WENRA. Съдържанието на Наредбата е приведено и в съответствие с най-новите стандарти на МААЕ по отношение на разполагането, проектирането и оценката на безопасността на нови централи и доколкото съответното изискване е практически приложимо за действащите централи.

АЯР подписа споразумение за ранно уведомяване с Комисията за атомна енергия на Република Гърция

Днес, 28 септември 2016 г. по време на 60-та сесия на Генералната Конференция на Международната агенция по атомна енергия във Виена бе подписано Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране и Комисията за атомна енергия на Република Гърция относно ранното уведомяване при ядрени аварии и обмен на информация за ядрените съоръжения. От българска страна документът бе подписан от председателя на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, а от гръцка – от президента на гръцкия ядрен регулатор д-р Христос Хусиадас. Споразумението изменя Споразумение между Комисията за атомна енергия на Република Гърция и Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели към Министерския съвет на Република България, чийто правоприемник е Агенцията за ядрено регулиране, подписано на 15.02.1991 година. Настоящото Споразумение предвижда актуализиране на информацията по отношение на данните на пунктовете за връзка за целите на оперативното уведомяване при ядрена авария, както и списъка на ядрените съоръжения в двете страни, тъй като след подписването на двустранното Споразумение през 1991 г. са настъпили промени по отношение на статуса и количеството на ядрените съоръжения.
20160928-11

60-та сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия

От 26 до 30 септември 2016 г. във Виена ще се проведе 60-та редовна сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Българската делегация ще се ръководи от ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, председател на Агенцията за ядрено регулиране. Членове на делегацията са представители на Министерството на енергетиката, Агенцията за ядрено регулиране, АЕЦ Козлодуй и Постоянното представителство на Република България във Виена.
Основните теми, които ще бъдат дискутирани от делегатите и резолюциите, които ще бъдат обсъждани са в областта на:
  • укрепването на международното сътрудничество в областта на ядрената безопасност, радиационната защита, безопасното транспортиране на радиоактивни материали и управление на РАО;
  • укрепването на дейностите на МААЕ в областта на техническото сътрудничество, ядрената наука, технологии и приложенията им;
  • подобряването на ефективността и ефикасността на системата на Гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие, както и прилагането им в Корейската народно-демократична република (КНДР) и Близкия Изток.
В дневния ред на конференцията е включен избор на длъжностни лица и назначаване на Генерален комитет. По време на срещата ще бъдат разгледани заявленията за приемане на нови членове на международната агенцията. Ще бъде обсъден годишният доклад на МААЕ за 2015 г., както и въпроси, свързани с бюджета за 2017 година.

Представяне на доклада на Генералния директор на МААЕ „Аварията в АЕЦ „Фукишима-Даи-ичи“

По инициатива на Агенцията за ядрено регулиране и на Международната агенция за атомна енергия на 09.09.2016 г. у нас официално бе представен докладът на Генералния директор на МААЕ г-н Юкия Амано „Аварията в АЕЦ „Фукишима-Даи-ичи“. Представянето бе направено от г-н Густаво Карузо, ръководител на Офиса по координация на безопасността и сигурността към Департамента по ядрена безопасност и сигурност на Международната агенция и ръководител на екипа от 180 експерти, изготвил доклада. В своята презентация г-н Карузо акцентира върху оценката на аварията, аварийното планиране и готовност, радиологичните последици, както и последващите възстановителни дейности. Становищата и заключенията в документа са базирани на данни и факти, дадени и потвърдени от официални източници от японска страна.
 
Специално внимание бе отделено и на опита, почерпен от аварията и мерките, взети за повишаване нивото на ядрената безопасност в японските атомни централи на база на уроците, научени от аварията. Представянето на доклада предизвика голям интерес сред заинтересованите организации у нас. На презентацията присъстваха експерти от АЯР, Министерството на Енергетиката, АЕЦ “Козлодуй”, Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението към МВР, Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ, МЗХ, Национален център по радиобиология и радиационна защита към МЗ, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, Техническия университет – София и от инженеринговите организации Риск инженеринг и Енпроконсулт.
dokl-fuku-amano

Министерският съвет одобри Седми национален доклад на Република България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност

С Решение по Протокол №32 от 03.08.2016 г. Министерският съвет одобри Седми национален доклад на Република България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност и за определяне състава на делегацията за участие в съвещанието за преглед на националните доклади

 

АЯР издаде лицензии на ДП РАО за извеждане от експлоатация на блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй“

На 28.07.2016 г. АЯР издаде лицензии на ДП РАО за извеждане от експлоатация на блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй“. Срокът на лицензиите е 10 години. Документите позволяват на ДП РАО да извършва дезактивация и демонтиране на конструкции, системи и компоненти, да управлява материалите и радиоактивните отпадъци от извеждане от експлоатация, както и да изпълнява дейности, подпомагащи изпълнението на основните дейности.

Обществено обсъждане на проект на Споразумение между АЯР и Комисия за атомна енергия на Република Гърция за оперативно уведомяване при ядрена авария и обмен на информация за ядрени съоръжения

Обществено обсъждане на проект на Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Комисия за атомна енергия на Република Гърция за изменение на Споразумение между Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели към Министерския съвет на Република България и Комисията за атомна енергия на Република Гърция за оперативно уведомяване при ядрена авария и обмен на информация за ядрени съоръжения

XXIII среща на Форума на ВВЕР регулаторите

Заместник председателят на Агенцията за ядрено регулиране г-н Борислав Станимиров и Раделина Трантеева, държавен инспектор в Главна дирекция “Ядрена безопасност” в АЯР, взеха участие в 23-та редовна среща на Форума на регулиращите органи на страните, експлоатиращи реактори от типа ВВЕР (Форум на ВВЕР регулаторите). Срещата се проведе в гр. Мурманск, Русия от 5 до 7 юли 2016 година. Русия пое председателството на форума след предишната среща в Ереван, Армения през септември 2015 година. В заседанията взеха участие представители на 10 страни, експлоатиращи реактори тип ВВЕР: Беларус, България, Финландия, Унгария, Индия, Иран, Русия, Словакия, Чехия и Китай, както и председателите на създадените към форума работни групи.
 
Като наблюдатели участваха представители на Международната агенция за атомна енергия и организацията за техническа поддръжка на немския регулиращ орган GRS-Germany. На форума всяка страна представи доклад за състоянието на ядрените съоръжения и дейността на регулаторния орган след последната среща. Важно място на форума бе отделено на регулаторните изисквания за управление стареенето на оборудването във връзка с надпроектната експлоатация на действащите реактори ВВЕР. На заседанието бе обсъдена подготовката на блоковете за удължаване срока за експлоатация, както и дейностите на всяка една страна за удължаване на лицензиите за експлоатация на ядрените съоръжения. Следващата среща на Форума на ВВЕР регулаторите ще се проведе през 2017 г. в Иран.

Посещение на Михаил Чудаков, заместник генерален директор на МААЕ в България

Заместник генералният директор на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) господин Михаил Чудаков е на посещение в България от 28 до 30 юни 2016 година. Визитата му е по покана на Председателя на Агенцията за ядрено (АЯР) регулиране д-р Лъчезар Костов. На 28 юни господин Чудаков се срещна с ръководството на АЯР. По време на срещата в Агенцията за ядрено регулиране г-н Чудаков благодари за активното участие на България в мероприятия на Международната агенция в това число и в проектите по линия за Техническо сътрудничество на МААЕ. Той покани български експерти от АЯР да споделят своя опит в области като управление на ядрените знания, ядрени приложения, оценка на безопасността на ядрените централи, както и да участват в мисии на МААЕ за оценка на ядрената инфраструктура в страни, които започват да развиват ядрените си програми.
 
Заместник генералният директор на МААЕ прояви интерес към дейностите у нас, свързани с използването и съхранението на източници на йонизиращи лъчения, статуса на изследователския реактор на БАН и състоянието на проекта за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Козлодуй”, както и проекта за АЕЦ “Белене”. При посещението си в България господин Чудаков се срещна още с министъра на енергетиката госпожа Теменужка Петкова, председателя на парламентарната комисия по енергетика господин Делян Добрев и проф. д-р Бончо Бонев, декан на Енерго-машиностроителния факултет на Техническия университет (ТУ) в София. Визитата му в България включва и посещение на АЕЦ “Козлодуй”.
p1160313-1

XXXII редовна среща на ENSREG

Господин Борислав Станимиров, заместник председател на АЯР и господин Александър Рогачев, директор международно сътрудничество в Агенцията взеха участие в 32-та редовна среща на ENSREG, която се проведе на 3 юни 2016 г. в Брюксел. Съгласно решенията на 31-та среща от м. ноември 2015 г. в Люксембург, WENRA представи детайлен доклад за структурата и съдържанието на Националните доклади по провеждането на тематични проверки по въпросите на управление на стареенето на АЕЦ в съответствие с измененията на Директивата по ядрена безопасност от 2014 г. Допълнително ще бъде изготвено ръководство за държавите-членки за подготовката на тези Национални доклади.

Бяха представени отчети за дейността на работните групи на ENSREG, както и информация за предстоящата среща в Блед, Словения на 14 и 15 юни 2016 по въпроса за приемане на HERCA-WENRA подхода в областта на аварийното планиране. Обсъдено бе организирането и провеждането на поредната, четвърта конференция на ENSREG през 2017 г. Финландия предложи за председател на конференцията Генералния директор на финландския регулиращ орган г-н Петери Типпана, който бе избран единодушно. Дадена бе информация и за подготовката за провеждане на стрес-тестове на АЕЦ в Армения, Беларус и Иран. Следващата среща на ENSREG е планирана за 10 ноември 2016.