Председателят на АЯР награден с медал „За принос в международното сътрудничество“ по време на „Атомекспо 2018“

Председателят на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов бе удостоен с медал от корпорацията „Росатом“ за неговия принос в областта на международното сътрудничество.
Д-р Лъчезар Костов получи това признание за своята дългогодишна работа в областта на мирното и безопасно използване на атомната енергия и за многогодишните си усилия като представител на правителството на България в управителните и консултативните органи на Обединения институт за ядрени изследвания в гр. Дубна, Руска Федерация. Наградата също така е висока оценка за неговия принос за усъвършенстване на подходите при осигуряване на ядрената безопасност и физическата защита, както на национално така и на международно ниво. Не на последно място това е признание за неговия професионализъм при осъществяването на контрола по отношение на безопасната експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“.
Наградата бе връчена лично от генералния директор на „Росатом“ Алексей Евгениевич Лихачов по време на 10-я международен форум „Атомекспо 2018“, който се провежда от 14 до 16 май в гр. Сочи, Русия. На юбилейното издание на престижния ядрен форум, организирано по инициатива на корпорацията „Росатом“ присъстват около 3000 делегати от 68 страни.

image_preview (9)

В АЯР ЗАПОЧНА СЕМИНАР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЯДРЕНИТЕ ЗНАНИЯ

От 23 до 27 април 2018 г. Агенцията за ядрено регулиране е домакин на регионален семинар на тема: „Споделяне на добри практики в разработването и прилагането на методологии за изграждане на капацитет и въвеждането на концепция за програмата за управление на знанията в областта на ядрената безопасност”. Семинарът е организиран от Международната агенция по атомна енергия (МААЕ). В него ще участват над 30 представители от 14 страни от Европа, включително от България.
Цел на семинара е изграждане на умения и повишаване на компетентността на участниците при разработване на програми за изграждане на капацитет и за управление на знанията в областта на ядрената безопасност.
По време на семинара участниците ще споделят своя опит и добрите практики, което ще подпомогне управлението на ядрените знания.
В рамките на семинара ще бъде проведена среща за координиране на проекти с цел преглед и уточнение на работния план.
Лектори на семинара са от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Германия и Канада.

image_preview (11)

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове след приключване на обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове: Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за без

В АЯР започва междурегионален курс за управление на РАО

От 6 до 9 март 2018 г. Агенцията за ядрено регулиране е домакин на Междурегионален учебен курс на тема „Методология за избиране на площадка за съоръжения за подготовка и погребване на радиоактивни отпадъци“, организиран от Международната агенция по атомна енергия (МААЕ). В обучението ще участват повече от 30 представители на 18 страни от Африка, Азия, Южна Америка и Европа. Те ще споделят опит по следните теми: изпълнението на Националните праграми за управление на РАО; критериите за избор на площадка за съоръжения за погребване на РАО; управлението на РАО – заткрити отработени източници на йонизиращи лъчения, от генерирането до погребването им; възможностите за погребване на РАО; прилагане, планиране и управление на програмата за характеризиране на площадка; измерване и интерпретиране на резултатите от анализи на проби от подпочвени води; прилагане на способа за погребване на РАО – закрити отработени източници на йонизиращи лъчения в сондажни кладенци. Лекторите в учебния курс са от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Австралия и САЩ.
image_preview (12)
image_preview (13)

Нова наредба за радиационна защита

На 07.02.2018 г. Министерският съвет прие Наредба за радиационна защита, която отменя Наредбата за основните норми за радиационна защита и Наредбата за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. Наредбата въвежда в националното законодателство разпоредбите на Директива 2013/59/ЕВРАТОМ, като определя изискванията за радиационна защита при ситуации на планирано, съществуващо или аварийно облъчване. Новата Наредба за радиационна защита влиза в сила след обнародването в “Държавен вестник”.

Предложения за национални проекти по Програмата за техническо сътрудничество на Международната агенция за атомна енергия за периода 2020-2021

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) инициира процедура за набиране на предложения за национални проекти по Програмата за техническо сътрудничество, осъществявана от Департамента по техническо сътрудничество със страните-членки за програмния цикъл 2020-2021 година. В писмото на МААЕ (приложено по-долу в PDF формат) е разписана процедурата за представяне на предложения, както и изискванията и критериите, на които те трябва да отговарят.

Заинтересованите институти, учебни и медицински заведения, както и други организации провеждащи дейности, включващи използването на ядрената енергия и на източници на йонизиращи лъчения могат да представят в Агенцията за ядрено регулиране своите предложения в срок до 20 април 2018 година. Същите ще бъдат разгледани и оценени и тези, които отговарят най-пълно на критериите за национален проект на МААЕ ще бъдат представени в Международната агенция. Впоследствие, организациите и ведомствата, чиито проекти са одобрени от МААЕ ще бъдат информирани за по-нататъшните стъпки, които следва да предприемат.

АЯР представи дейността си за 2017 година пред обществеността

„2017-та година премина за нас под знака на 60 годишнината от основаването на Комитета за мирно използване на атомната енергия, чийто наследник е Агенцията за ядрено регулиране. Отбелязването на тази годишнина ни даде основателния повод за гордост, че вече 60 години България работи успешно по всички направления на мирното използване на атомната енергия.“ Това каза председателят на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов по време на годишната пресконференция, организирана от Агенцията на 16 януари 2018 година.
Господин Костов добави още, че това бе и годината с най-активна международна дейност за АЯР поне за последните десет години. Като най-значимо събитие в това отношение той определи организирането на щанд на България, посветен на 60 годишнината по време на 61-та Генерална конференция на Международната агенция през септември във Виена. По думите му „За първи път нашата страна бе представена по този начин на най-важното събитие в дейността на МААЕ“.
Пред журналистите председателят на АЯР изрази своето мнение, че с “общи усилия ще успеем да дадем повече увереност на нашите лицензианти и на цялото общество, че АЯР е отговорна и компетентно дава своя принос за високото ниво на ядрена безопасност и радиационната защита в нашата страна”. Председателят на АЯР подчерта още, че Националната инфраструктура на Република България за осигуряване на ядрената безопасност и радиационната защита е създадена и се поддържа в съответствие с европейското законодателство и препоръките на Международната агенция за атомна енергия и Международната комисия по радиационна защита. Според него, резултатите от радиационния мониторинг на околната среда показват, че радиационният фон в страната не е повлиян от експлоатацията на ядрените съоръжения и обектите с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ).
Сред темите на пресконференцията бяха: подновяването на лицензията за експлоатация на 5 блок на АЕЦ „Козлодуй“, одобрената площадката на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци (НХРАО), Периодичния преглед на безопасността (ППБ) и продължаването срока на експлоатация на 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“, дейностите по увеличаване на топлинната мощност на централата, поетапния преход на блок 6 към експлоатация с усъвършенствано ядрено гориво (тип ТВСА-12), изготвянето на Националния доклад на България относно участието в Европейската тематична партньорска проверка на тема „Оценка управлението на стареене на АЕЦ“, и дейностите по лицензирането на ИЙЛ.

Пресконференция в АЯР

Агенцията за ядрено регулиране организира пресконференция, на която ще представи дейността си за изминалата 2017 година. Пресконференцията ще се проведе на 16 януари 2018 г. (вторник) от 11 часа в Голяма зала на Учебния център на АЯР (бул. “Шипченски проход” № 69). Поканени са представителите на всички медии.

Национален доклад на Република България относно участието в Европейската тематична партньорска проверка на тема „Оценка управлението на стареене на АЕЦ“

Днес, 10 януари 2018, Министерски съвет прие Националения доклад на Република България относно участието в Европейската тематична партньорска проверка на тема „Оценка управлението на стареене на АЕЦ“.
Националният доклад е разработен в изпълнение на изискванията за провеждане на тематични партньорски проверки съгласно чл.8д, параграф 3 от глава 2а „Партньорски проверки и докладване“ на Директива 2014/87/Евратом на Съвета и Плана на ENSREG за участие на заинтересованите страни.
През 2014 г. Съветът на Европейския съюз одобри Директива 2014/87/Евратом на Съвета, с която се измени Директива 2009/71/Евратом за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации. Актуализираната и допълнена Директива по ядрена безопасност въвежда европейска система за тематични партньорски проверки, която влиза в сила от 2017 г. Тематичните партньорски проверки (ТПП) ще се провеждат на всеки 6 години. Целта на тези проверки е да се предостави на страните-членки на Европейския Съюз механизъм за проверка на теми от стратегическа важност за ядрената безопасност, да обменят опит и да определят мерки за подобряване на ядрената безопасност. Извършването на ТПП се основава на опита, натрупан при провеждането през 2011-2012 г. на стрес-тестовете на европейските ядрените реактори.
Националният доклад е изготвен от АЯР на база извършена самооценка от лицензианта АЕЦ „Козлодуй“. Докладът е изготвен с отчитане на изискванията на разработената от WENRA и приета от ENSREG в края на месец декември 2016 г. Техническа спецификация. В доклада се съдържа описание както на регулаторната дейност, така и на дейностите на лицензианта, касаещи процесите на управление на стареенето на конструкции, системи и компоненти на ядрените блокове като: корпус на реактора, електрически кабели, скрити тръбопроводи и бетонни конструкции на херметичния обем.