Открити радиоактивни източници в камион, превозващ метален скрап, на изхода на Пристанище „Варна – Запад“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: Пристанище „Варна – Запад“

Кратко описание:
На 02.09.2022 г. системата за радиационен контрол на изход от Пристанище „Варна – Запад“ е отчела повишено ниво на радиоактивно лъчение в камион с ремарке, превозващ контейнер, съдържащ метален скрап. Камионът е бил отделен и обезопасен.

Измерванията, извършени от РДПБЗН-Варна, са отчели следните максимални стойности на мощността на дозата в ограничена зона от лявата страна на ремаркето: 6,43 µSv/h контактно на повърхността на контейнера; 5,04 µSv/h на 10 cm и 0,54 µSv/h на 1 m, при измерен естествен радиационен фон в района около 0,03 µSv/h. Установено е наличие на радионуклида Ra-226 (радий-226).

На 09.09.2022г., със съдействието на лицензирана фирма за работа с източници („Мултитест“ ООД), в товара са локализирани и отделени 2 бр. източници с неизвестен произход. Единият е с форма на кутия и размери 400 х 300 х 250 mm, с циферблат, монтиран на капака ѝ. Другият е с форма на цилиндър с диаметър 40 mm и височина 40 mm, наподобяващ измервателен уред. Максимално измерените стойности на мощността на дозата на повърхностите на двата източника са съответно 65 µSv/h и 2,36 µSv/h.

Двата източника са прибрани в мобилна оловна защита и са транспортирани за временно безопасно съхранение на площадка на „Мултитест“ ООД, до предаването им за дълготрайно съхранение в СП „ПХРАО – Нови хан“ към ДПРАО.

Открито радиоактивно замърсяване в камиони, превозващи азотен фосфат от Румъния за България, на ГКПП „Дунав мост“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП Русе „Дунав мост“

Кратко описание:
На 26.01.2022 г. системата за радиационен контрол на ГКПП Русе „Дунав мост“ е задействана на вход от камиони с товарни ремаркета, превозващи тор – азотен фосфат, от Румъния за България. Камионите са били отделени и обезопасени.
Контактните измервания на товара, извършени от РДПБЗН-Русе и РДГП-Русе, са отчели стойности на мощността на дозата до 0,31 µSv/h, при измерен естествен радиационен фон в района 0,04÷0,07 µSv/h. Установено е наличието на естествения радиоактивен изотоп радий-226.
На основание заключение от протокол на РЗИ-Русе, товарите не представляват опасност и са допуснати на територията на страната.

Открито радиоактивно замърсяване в три камиона, натоварени с изкуствен тор, на Пристанище „Варна – Запад“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: Пристанище „Варна – Запад“, гр. Варна

Кратко описание:
В периода 12.01÷13.01.2022 г. системата за входящ радиационен контрол на Пристанище „Варна – Запад“ е отчела повишено ниво на радиоактивно лъчение в камиони, превозващи изкуствен тор „Сулф-Актив“. Камионите са били отделени и обезопасени.
Контактните измервания на товарите, извършени от РДПБЗН-Варна, са отчели стойности на мощността на дозата до 0,25 µSv/h, при измерен естествен радиационен фон в района 0,05 µSv/h. Регистрирано е наличието на естествения радиоактивен изотоп калий-40.
На основание становище на РЗИ-Варна, товарите не представляват опасност и са допуснати на територията на страната.
 

Открито радиоактивно замърсяване в камион, превозващ пелети от Беларус за България, на ГКПП „Дунав мост“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП Русе „Дунав мост“

Кратко описание:
На 11.01.2022 г. системата за радиационен контрол на ГКПП Русе „Дунав мост“ е задействана на влизане в страната от камион с товарно ремарке, превозващ дървени пелети от Беларус за България. Камионът е бил отделен и обезопасен.
При контактните измервания на товара, извършени от РД ПБЗН-Русе и РЗИ-Русе, е регистрирано наличие на радионуклида цезий-137.
На 13.01.2022 г., след представяне на сертификат за специфичната му активност и на основание на становище на РЗИ-Русе, товарът е допуснат на територията на страната.

Повишено ниво на естествена радиоактивност в камион, превозващ леярски материали, на ГКПП „Дунав мост“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП Русе „Дунав мост“

Кратко описание:
На 20.12.2021 г. системата за радиационен контрол на ГКПП Русе „Дунав мост“ е задействана на влизане в страната от камион с товарно ремарке, превозващ огнеупорни матрици за леярската промишленост, от Германия за Турция. Камионът е бил отделен и обезопасен.

Радиационните измервания на товара, извършени от РДПБЗН-Русе и РЗИ-Русе, са отчели стойности на мощността на дозата, контактно, до 0,29 µSv/h, при измерен естествен радиационен фон в района около 0,09 µSv/h. Установено е наличието на естествения радиоактивен изотоп Ra-226 в товара.

На основание становище на РЗИ-Русе товарът е пропуснат на територията на страната, за да продължи по маршрута си.

Открито радиоактивно замърсяване във вагон, превозващ метален скрап от България за Р.С. Македония, на ГКПП „Калотина“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП „Калотина“

Кратко описание:
На 19.12.2021 г., при рутинен радиационен контрол от сръбската страна на ГКПП „Калотина“, е открито радиоактивно замърсяване във вагон от влакова композиция, натоварен със скрап пътуващ от България за Р.С. Македония. Композицията не е допусната на сръбска територия и е върната на гара Драгоман.

Контактните измервания на вагона, извършени от сръбските контролни органи и от служителите на ГПУ-Драгоман, са отчели стойности на мощността на дозата до 1 µSv/h, при стойности на естествения радиационен фон в района около 0,03-0,05 µSv/h. Идентифицирано е наличие на радиоактивния изотоп радий-226.

На 25.12.2021 г. вагонът, в който е локализирано замърсяването, е отделен от композицията и транспортиран до база на фирмата-изпращач в с. Волуяк, където са предприети необходимите действия по откриване и отстраняване на радиоактивно-замърсените предмети от товара. Останалата част от композицията е освободена да продължи по маршрута си.

Открито радиоактивно замърсяване в камион, превозващ калиев хидроксид от Полша за България, на ГКПП „Дунав мост“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП Русе „Дунав мост“

Кратко описание:
На 09.12.2021 г. системата за радиационен контрол на ГКПП Русе „Дунав мост“ е задействана на влизане в страната от камион с товарно ремарке, превозващ групаж, като един от компонентите е калиев хидроксид, от Полша за България. Камионът е бил отделен и обезопасен.

Контактните измервания на товара, извършени от РДПБЗН-Русе и РЗИ-Русе, са отчели стойности на мощността на дозата до 0,63 µSv/h, при измерен естествен радиационен фон в района около 0,04-0,10 µSv/h. Установено е наличието на естествения радиоактивен изотоп K-40.

На основание становище на РЗИ-Русе товарът е допуснат на територията на страната.

Регистрирано повишено ниво на радиация в камион, превозващ въглероден диоксид, на ГКПП „Гюешево“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП „Гюешево“, с. Гюешево

Кратко описание:
На 08.12.2021 г. системата за радиационен контрол на ГКПП „Гюешево“ е задействана при влизане в страната на камион-цистерна, превозващ въглероден диоксид от Р. С. Македония за България. Камионът е бил отделен и обезопасен.

Контактните измервания на товара, извършени от РДГП-Кюстендил и РДПБЗН-Кюстендил, са отчели максималнa стойност на мощността на дозата от 0,39 µSv/h, при естествен радиационен фон в района около 0,05 µSv/h. Идентификацията е дала индикации за наличие на естествения радионуклид радий-226. На основание на бавното намаляване на стойностите с времето, установено при последващите радиационни измервания на товара, НЦРРЗ изразява становище, че регистрираното лъчение се дължи на наличие на естествения радионуклид радон-222 в товара, който е продукт на радий-226 и е с период на полуразпад 3,8 дни.

На основание становище на НЦРРЗ-МЗ, че рискът от превоза на товара е пренебрежим, последният е пропуснат на територията на страната ни.

Открито радиоактивно замърсяване в камион, превозващ тор от България за Румъния, на ГКПП „Кардам“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП „Кардам“

Кратко описание:
На 30.11.2021 г. системата за радиационен контрол на ГКПП „Кардам“ е задействана на излизане от страната от камион, превозващ изкуствен тор от България за Румъния. Камионът е бил отделен и обезопасен.

Контактните измервания на товара, извършени от РД ПБЗН-Добрич, са отчели стойности на мощността на дозата до 0,29 µSv/h, при естествен радиационен фон в района около 0,05 µSv/h. Идентификацията е показала наличие на естествения радиоактивен изотоп радий-226.

На основание становище на РЗИ-Варна, че превозът няма да създаде опасност за населението, околната среда и водача на камиона, товарът е пропуснат да продължи по маршрута си към крайната си дестинация в Румъния.

Открит радиоактивно-замърсен предмет във вагон със скрап на входа на „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник

Обект с ИЙЛ или място на събитието: „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник

Кратко описание:
На 07.06.2021 г. системата за входящ радиационен контрол на „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник е отчела повишено ниво на радиоактивно излъчване във вагон, натоварен с метален скрап. Вагонът е отделен и обезопасен в зоната за радиационен контрол на предприятието.
Контактните измервания на вагона са отчели максимална стойност на мощността на дозата 0,43 µSv/h, при естествен радиационен фон в района около 0,11 µSv/h.
 
След частично разтоварване на вагона е открит детайл от измерителен прибор, с цилиндрична форма и приблизителни размери: диаметър 15 mm, височина 40 mm и маса 20 g. Измерванията, извършени от служител на „Стомана Индъстри“ АД, са отчели следните максимални стойности на мощността на дозата: 11,3 µSv/h контактно на повърхността на детайла и 1,8 µSv/h на 10 cm от повърхността. Идентификацията е показала наличие на радионуклида радий-226.
Намереният предмет е обезопасен и прибран за временно съхранение в зоната за радиационен контрол на предприятието, до предаването му в СП „ПХРАО-Нови хан“.
 
 
Оценка на събитието по скалата на ИНЕС*: Под скалата/Ниво 0Без значимост за безопасността 0
 
* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.