Функции на АЯР при ядрена или радиационна авария

Агенцията за ядрено регулиране е част от Единната спасителна система на Република България и при възникване на ядрена или радиационна авария, председателят на АЯР участва в Националния щаб (НЩ). Експерти от агенцията участват в междуведомствената експертна група и междуведомствената информационна група, чиято цел е подпомагане на дейността на НЩ.

В АЯР се поддържа Авариен екип, който подпомага председателя на агенцията посредством извършване на анализи и прогнози за бъдещо развитие на аварията, изготвяне на обосновани предложения за прилагане на защитни мерки за населението, уведомяване и обмен на информация с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Европейската комисия (ЕК), както и съдействие, при необходимост, в процеса на искане/предоставяне на международна помощ.


Поддържане на аварийна готовност

Провеждането на периодични учения и тренировки на междуведомствено, национално и международно ниво е ключов фактор за поддържане на адекватна аварийна готовност.

Всяка година Аварийният екип на АЯР участва в учения и тренировки за поддържане на готовността за реагиране в случай на авария. По утвърдени графици се провеждат както междуведомствени учения с АЕЦ „Козлодуй“ и Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, така и международни учения с МААЕ и ЕК. Допълнително, Агенцията за ядрено регулиране ежегодно организира и провежда учения за практическа проверка на различни аспекти от работата на Аварийния екип на АЯР. Създадени са вътрешни правила за организиране и провеждане на специализирано обучение на членовете на Аварийния екип.