Видове ядрени реактори

Реактор с вода под налягане

При реакторите с вода под налягане, каквито са и ВВЕР реакторите, има двукръгова схема. Водата, която се използва за охлаждане на горивото не се използва за задвижване на турбина, а загрява водата от втори контур, която се насочва към турбината. За гориво се използва уранов диоксид.
При деленето на горивото в активната зона се отделя топлина, която се поглъща от топлоносителя (вода) при движението му нагоре между горивните елементи. Поради високото налягане, водата в първи контур не кипи, а циркулира между реактора и парогенератори, задвижвана от циркулационни помпи. В парогенераторите топлоносителят от първи контур загрява водата от втори контур и поради по-ниското налягане, водата от втори контур кипи и произведената пара се насочва към турбината, която задвижва генератора за производство на електрическа енергия. След турбината, парата отново се втечнява в т. нар. “кондензатор” и от там се изпомпва отново към парогенераторите.

Кипящ реактор

BWR_2_reacor_AQR

Кипящите реактори са реактори с еднокръгова схема. При тях водата която преминава през активната зона и отвежда топлината от горивото е и източник за произвеждане на пара за турбините. За гориво се използва уранов диоксид.

При деленето на горивото в активната зона се отделя топлина, която се поглъща от топлоносителя (вода) при движението му нагоре между горивните елементи. При поглъщането на топлината, водата завира и се образува паро-водна смес. Парата се насочва към турбината, която задвижва генератора за производство на електрическа енергия. След турбината, парата отново се втечнява в т. нар. “кондензатор” и от там се изпомпва отново към реактора.

Реактори тип CANDU

В този тип реактори за топлоносител в първи контур се използва тежка вода под високо налягане. Както при реакторите с вода под налягане тази тежка вода се използва само за охлаждане на горивото, но не и за задвижване на турбината. Тежката вода от първи контур преминава през топлообменник и загрява обикновената вода движеща се във втори контур, където налягането е по-ниско и затова водата се изпарява и задвижва турбината. Основна разлика на CANDU реакторите в сравнение с повечето видове реактори е, че при тях за гориво се използва природен уран. То представлява цилиндрични снопове с диаметър 10 см и дължина 50 см, които се зареждат в хоризонтални канали обградени от тежка вода използвана за забавител, а в каналите циркулира тежка вода под високо налягане за охлаждане. Друга особеност на този тип реактори е, че те не трябва да спират за зареждане с ново гориво – презареждането става като от едната страна на канала презареждащата машина поставя ново гориво, а от другата страна машина изтегля старото.

Реактори РБМК

Реактори РБМК (Реактор Большой Мощности Канальный) – Канален реактор с висока мощност

В този тип реактори за забавител се използва графит, а за охладител вода. Горивото е слабо обогатен уран и се поставя в канали на графитни блокове. Чрез циркулационни помпи водата постъпва в активната зона, преминава през каналите, охлажда горивото, кипва и излиза от активната зона с температура около 290 °C. Оттам постъпва в сепаратори (устройства, в които става отделяне на водата от парата) – парата постъпва в турбината, която задвижва генератора, а водата се връща обратно в активната зона. Поради каналната структура на този тип реактори, те могат да се презареждат без да се спира работата на реактора.

След аварията в Чернобил са предприети редица мерки за подобряване безопасността на останалите в експлоатация реактори РБМК. Освен в Русия такива реактори има само в Литва, където единият реактор е вече спрян, а вторият предстои да бъде спрян през 2009.