Достъп до информация

Заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат в деловодството на АЯР всеки работен ден от 9:00 до 17:30. Телефони за информация: 9406 849, 9406 905.