Защитни мерки при аварии с възможни радиационни последствия за населението

Мерките за защита на населението и околната среда в случай на ядрена или радиационна авария са предварително определени в плановете за защита при бедствия на общинско, областно и национално ниво. При възникване на авария с възможни радиационни последствия за населението и околната среда, защитните мерки се прилагат с отчитане на прогнозните оценки за потенциални изхвърляния на радиоактивни вещества и наличните данни от извършени измервания.
Основните мерки за защита на населението при авария са:
 • укриване;
 • йодна профилактика;
 • евакуация.
В зависимост от конкретната ситуация, допълнително се прилагат и следните мерки:
 • ограничаване и контрол на достъпа в областите, засегнати от аварията;
 • използване на средства за предпазване от вдишването на радиоактивни вещества;
 • деконтаминация на хора, помещения, сгради и участъци, замърсени с радиоактивни вещества;
 • ограничаване консумацията на определени хранителни продукти (свежи плодове и зеленчуци от района на аварията, вода от открити водоизточници, фабрично неопаковано мляко от тревопасни животни, непакетирани храни и др.);
 • ограничаване на сухопътен, въздухоплавателен, речен/морски трафик;
 • медицинско проследяване;
 • временно или постоянно преселване.
Защитните мерки за населението и околната среда се прилагат с отчитане на критериите, определени в Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария, Наредбата за радиационна защита и Наредба № 28 на Министерство на здравеопазването.
Прилагането на защитни мерки се осъществява по разпореждане на Националния щаб. 
При възникване на ядрена или радиационна авария, към населението се дават следните общи указания с цел ефективно прилагане на определените защитни мерки:
 • Запазете спокойствие и не предприемайте панически действия, защото компетентните органи са в състояние и ще направят всичко необходимо да осигурят вашата защита.
 • Включете вашите телевизионни приемници и/или радиоприемници за получаване на последваща информация (Българската национална телевизия и Българското национално радио).
 • Изпълнявайте стриктно дадените указания относно мерките за радиационна защита.
 • Не предприемайте йодна профилактика (поглъщане на таблетки калиев йодид) без разпореждане. Самоволното поглъщане на йод под каквато и да е форма може да навреди на здравето Ви.
 • Не предприемайте евакуация без разпореждане. Самоволното и неорганизирано напускане на засегнато от аварията населено място, без отчитане на посоката на разпространение на радиоактивните вещества води до риск за Вашето здраве.
Изпълнявайте стриктно указанията на компетентните органи за употребата на хранителни продукти до окончателното ликвидиране на последствията от аварията.

Защитни мерки при аварии с възможни радиационни последствия за населението

Мерките за защита на населението и околната среда в случай на ядрена или радиационна авария са предварително определени в плановете за защита при бедствия на общинско, областно и национално ниво. При възникване на авария с възможни радиационни последствия за населението и околната среда, защитните мерки се прилагат с отчитане на прогнозните оценки за потенциални изхвърляния на радиоактивни вещества и наличните данни от извършени измервания.
Основните мерки за защита на населението при авария са:
 • укриване;
 • йодна профилактика;
 • евакуация.
В зависимост от конкретната ситуация, допълнително се прилагат и следните мерки:
 • ограничаване и контрол на достъпа в областите, засегнати от аварията;
 • използване на средства за предпазване от вдишването на радиоактивни вещества;
 • деконтаминация на хора, помещения, сгради и участъци, замърсени с радиоактивни вещества;
 • ограничаване консумацията на определени хранителни продукти (свежи плодове и зеленчуци от района на аварията, вода от открити водоизточници, фабрично неопаковано мляко от тревопасни животни, непакетирани храни и др.);
 • ограничаване на сухопътен, въздухоплавателен, речен/морски трафик;
 • медицинско проследяване;
 • временно или постоянно преселване.
Защитните мерки за населението и околната среда се прилагат с отчитане на критериите, определени в Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария, Наредбата за радиационна защита и Наредба № 28 на Министерство на здравеопазването.
Прилагането на защитни мерки се осъществява по разпореждане на Националния щаб. 
При възникване на ядрена или радиационна авария, към населението се дават следните общи указания с цел ефективно прилагане на определените защитни мерки:
 • Запазете спокойствие и не предприемайте панически действия, защото компетентните органи са в състояние и ще направят всичко необходимо да осигурят вашата защита.
 • Включете вашите телевизионни приемници и/или радиоприемници за получаване на последваща информация (Българската национална телевизия и Българското национално радио).
 • Изпълнявайте стриктно дадените указания относно мерките за радиационна защита.
 • Не предприемайте йодна профилактика (поглъщане на таблетки калиев йодид) без разпореждане. Самоволното поглъщане на йод под каквато и да е форма може да навреди на здравето Ви.
 • Не предприемайте евакуация без разпореждане. Самоволното и неорганизирано напускане на засегнато от аварията населено място, без отчитане на посоката на разпространение на радиоактивните вещества води до риск за Вашето здраве.
Изпълнявайте стриктно указанията на компетентните органи за употребата на хранителни продукти до окончателното ликвидиране на последствията от аварията.

Защитни мерки при аварии с възможни радиационни последствия за населението

Мерките за защита на населението и околната среда в случай на ядрена или радиационна авария са предварително определени в плановете за защита при бедствия на общинско, областно и национално ниво. При възникване на авария с възможни радиационни последствия за населението и околната среда, защитните мерки се прилагат с отчитане на прогнозните оценки за потенциални изхвърляния на радиоактивни вещества и наличните данни от извършени измервания.
Основните мерки за защита на населението при авария са:
 • укриване;
 • йодна профилактика;
 • евакуация.
В зависимост от конкретната ситуация, допълнително се прилагат и следните мерки:
 • ограничаване и контрол на достъпа в областите, засегнати от аварията;
 • използване на средства за предпазване от вдишването на радиоактивни вещества;
 • деконтаминация на хора, помещения, сгради и участъци, замърсени с радиоактивни вещества;
 • ограничаване консумацията на определени хранителни продукти (свежи плодове и зеленчуци от района на аварията, вода от открити водоизточници, фабрично неопаковано мляко от тревопасни животни, непакетирани храни и др.);
 • ограничаване на сухопътен, въздухоплавателен, речен/морски трафик;
 • медицинско проследяване;
 • временно или постоянно преселване.
Защитните мерки за населението и околната среда се прилагат с отчитане на критериите, определени в Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария, Наредбата за радиационна защита и Наредба № 28 на Министерство на здравеопазването.
Прилагането на защитни мерки се осъществява по разпореждане на Националния щаб. 
При възникване на ядрена или радиационна авария, към населението се дават следните общи указания с цел ефективно прилагане на определените защитни мерки:
 • Запазете спокойствие и не предприемайте панически действия, защото компетентните органи са в състояние и ще направят всичко необходимо да осигурят вашата защита.
 • Включете вашите телевизионни приемници и/или радиоприемници за получаване на последваща информация (Българската национална телевизия и Българското национално радио).
 • Изпълнявайте стриктно дадените указания относно мерките за радиационна защита.
 • Не предприемайте йодна профилактика (поглъщане на таблетки калиев йодид) без разпореждане. Самоволното поглъщане на йод под каквато и да е форма може да навреди на здравето Ви.
 • Не предприемайте евакуация без разпореждане. Самоволното и неорганизирано напускане на засегнато от аварията населено място, без отчитане на посоката на разпространение на радиоактивните вещества води до риск за Вашето здраве.
Изпълнявайте стриктно указанията на компетентните органи за употребата на хранителни продукти до окончателното ликвидиране на последствията от аварията.