Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама – фон в Република България (BULRaMo)

Изграждането на националната система започва през 1992 г. от немската фирма “Hormann” – GmbH. През 1997 г. е пусната в експлоатация. Отговорното ведомство за изграждане и поддържане на системата е Министерството на околната среда и водите (МОСВ). МОСВ подава данните от системата в EURDEP – Европейска платформа за обмяна на радиационни данни. Това дава възможност да се проследяват резултатите от радиационния мониторинг от повечето европейски страни в т.ч. и от България.

Системата е йерархична по устройство и компютърно управляема и се състои от:

Една централна мониторингова станция към Изпълнителната агенция по околна среда на Министерството на околната среда и водите, наричана “централната станция” (ЦС);
Една мобилна мониторингова станция към Националния център по околна среда и устойчиво развитие на МОСВ, наричана “мобилна станция” (МС);
Девет регионални мониторингови станции към районните инспекции по околната среда и водите в гр. Бургас, гр. Монтана, гр. Плевен, гр. Пловдив, гр. Русе, гр. София, гр. Ст.Загора, гр. Враца и гр. Варна, наричани “регионални станции” (РС);
Един център за реагиране в Националния ситуационен център на Министерство на извънредните ситуации, разположен в Главна дирекция “Национална служба гражданска защита”, наричан “център за реагиране” (ЦР);
Една аварийна станция в Агенцията за ядрено регулиране, разположена в Аварийния център на агенцията, наричана “аварийна станция” (АС);
Двадесет и шест локални мониторингови станции, наричани “локални станции” (ЛС).
Общото ръководство, управлението, координацията, контролът за режима на работа на локалните станции и на мобилната станция, обработката и визуализацията на информацията от автоматизираната система при нормална обстановка се осъществяват от Централната станция, а в аварийна обстановка – от центъра за реагиране.

Редът за създаването, поддържането, експлоатацията и развитието на автоматизираната система е регламентиран с Наредба (ПМС No 434/19.11.1997г., обн ДВ бр. 112/28.11.1999г.).

През 2001 г. е изпълнено издаденото от АЯР разрешение за обединяване на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон (BULRaMo) и Автоматизираната информационна система за външен радиационен контрол на АЕЦ “Козлодуй” (АИСВРК). С това е създадена Единната информационна система за радиационен мониторинг. В резултат към 26 мониторингови точки от националната автоматизирана система са включени още 8 контролни станции, разположени на площадката на АЕЦ “Козлодуй” и в радиус 2 km около площадката, с което се дава възможност на АЯР и на компетентните държавни органи да получават данни в реално време за състоянието на радиационния фон на площадката на АЕЦ “Козлодуй”.

През 2008 г. системата е разширена с още една мониторингова станция, разположена в близост до община Нови хан в центъра на селото.

Общият брой на измервателните станции става 35.